fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: sprzedaż majątku w podatkowej grupie podatkowej tylko po cenie rynkowej

123RF
Podmioty tworzące podatkowa grupę kapitałową powinny ustalić przychód, koszty uzyskania przychodu oraz dochód/stratę na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem przepisów ustawy o CIT.

Organy podatkowe nie mogą stosować przepisów dotyczących określania dochodów z tytułu stosowania cen transferowych do transakcji zawieranych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład tej samej podatkowej grupy kapitałowej (dalej: PGK). Analogicznego wyłączenia zabrakło jednak w przepisach dotyczących określania przychodów ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. To może powodować istotny problem dla już istniejących PGK. Taki wniosek wynika z wyroków WSA we Wrocławiu z 4 stycznia 2017 r. (I SA/Wr 945/16 i I SA/Wr 946/16), które zostały wydane w związku ze skargą na interpretacji indywidualne ministra finansów. We wnioskach spółka reprezentująca PGK wskazała, że w okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez nią statusu podatnika będzie dochodzić do transakcji pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi oraz pomiędzy poszczególnymi spółkami zależnymi. Podmioty należące do grupy nie zamierzają badać warunków transakcji pod kątem ich rynkowości, w związku z czym nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach warunki poszczególnych transakcji (w tym w szczególności dotyczące wynagrodzenia), będą odbiegać od zasad rynkowych. W tym kontekście wnioskodawca zadał pytania: - Czy w przypadku sprzedaży aktywów przez jedną ze spółek na rzecz innej spółki wchodzącej w skład PGK, spółka sprzedająca powinna rozpoznać przychód w wysokości wynagrodzenia otrzymanego z tytułu realizacji transakcji, a zastosowania nie znajdą regulacje dotyczące szacowania dochodu pomiędzy podmiotami powiązanymi? - Czy w związku ze sprzedażą takich aktywów znajdą zastosowanie regulacje dotyczące ustalania przychodu z tytułu otrzymania świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych? Stanowisko własne przedstawione przez spółkę we wniosku zostało uznane za nieprawidłowe. Organ podatkowy w wydanych interpretacjach indywidualnych wskazał bowiem, iż skoro ustawodawca uznał, że tylko określonych, jednoznacznie wskazanych przepisów nie stosuje się do ustalania dochodów PGK, przy jednoczesnym założeniu, że każda ze spółek wchodzących w skład PGK podlega regulacjom ustawy o CIT, to przepisy art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ustawy stosuje się dla ustalania dochodu poszczególnych spółek wchodzących w skład takiej grupy. Spółka złożyła skargi na te interpretacje do WSA we Wrocławiu. Obie skargi zostały jednak oddalone przez sąd. Sąd, podzielając stanowisko wyrażone przez organ podatkowy, uzasadnił przy tym, że ustawodawca nie wyłączył stosowania art. 14 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT w przypadku PGK, w związku z czym każda ze spółek wchodzących w skład takiej grupy podlega regulacjom ustawy o CIT. W ocenie sądu oznacza to, że przed przekazaniem do rozliczenia dochodu lub straty w ramach PGK, tworzące ją podmioty powinny ustalić przychód, koszty uzyskania przychodu oraz dochód/stratę na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem przepisów ustawy o CIT.

Olga Górska jest starszą konsultantką w Kancelarii Paczuski Taudul

Podstawa prawna: art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

Zdaniem autora

Tomasz Jankowski partner w Kancelarii Paczuski Taudul

Podatkowe grupy już nie takie korzystne Z wyroku wynika, że organy podatkowe mogą określać przychody z transakcji zawieranych między podmiotami tworzącymi PGK, gdy ustalone ceny różnią się od cen rynkowych. Stwarza to istotne pytanie o sens tworzenia PGK, która w powszechnym odbiorze miała być konstrukcją likwidującą problemy związane z cenami transferowymi w rozliczeniach tworzących ją spółek. Potwierdzeniem tego było nie tylko wyłączenie możliwości stosowania art. 11 ustawy CIT, ale także brak obowiązku przygotowywania dokumentacji podatkowej dla tego rodzaju transakcji. Z ostateczną oceną konsekwencji omawianego wyroku warto się wstrzymać co najmniej do momentu jego uprawomocnienia. Tym niemniej już dziś można zakładać, że utrzymanie się takiej linii orzeczniczej ograniczy liczbę podmiotów gotowych utworzyć PGK, a także spowoduje problemy po stronie już istniejących grup, które dotychczas nie stosowały cen rynkowych we wzajemnych rozliczeniach.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA