fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

PIT: dotacja oświatowa po wyroku sądu nie korzysta ze zwolnienia

Fotolia.com
Wyrównanie zaniżanego świadczenia dla przedszkola za dany rok, otrzymane na podstawie orzeczenia kilka lat później, nie spełnia warunków dotacji z przepisów o finansach publicznych. Trzeba więc od niego zapłacić PIT.

Od 1 września 2000 r. prowadzę niepubliczne przedszkole i z tego tytułu otrzymuję dotację oświatową z gminy. W 2013 r. gmina zaniżała kwotę przyznanej mi dotacji oświatowej. O zapłatę należnej mi części świadczenia wystąpiłam do sądu. Gmina na mocy wyroku sądu z 15 grudnia 2017 r. została zobowiązana do wypłaty wyrównania zaniżonej dotacji z 2013 r. wraz z odsetkami i kosztami sądowymi. Wypłata środków na jego podstawie nastąpi najprawdopodobniej w 2018 r. Czy kwoty otrzymane w 2018 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku sądu, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej dotacji oświatowej, należnej za 2013 r., należy traktować jako dochód? W którym roku należy je opodatkować? – pyta czytelniczka.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o PIT (tj. kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa) i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o ustawy o PIT, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Placówka dostaje pieniądze od gminy

Dotacje z urzędu gminy (miasta), przyznawane przedszkolom niepublicznym przeznaczone na działalność oświatową, jako dotacje podmiotowe pochodzące od jednostek samorządu terytorialnego, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Dotacje takie, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 36 ustawy o PIT (tj. z wyjątkiem tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność), są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT.

Po terminie inna klasyfikacja

Uwaga! W orzecznictwie przyjmuje się, że transfer należności z tytułu dotacji po upływie roku budżetowego (w tym także w wyniku prawomocnego wyroku sądowego sądu powszechnego), „czystą" dotacją nie jest. Jest to natomiast wypłata należności, które należą się z tytułu dotacji, która nie została przyznana i w konsekwencji wypłacona. Należność z tytułu dotacji niewypłaconej w terminie (chodzi tu o rok, w którym dotacja powinna być wypłacona i rozliczona) przypomina de facto instytucję refundacji (por. wyrok WSA w Białymstoku z 16 kwietnia 2014 r., I SA/Bk 110/ /14; interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 27 lutego 2015 r., IPPB4/415-999/14-4/JK2).

Należy zatem uznać, że otrzymane przez czytelniczkę środki pieniężne, na podstawie wyroku sądowego tytułem niedopłaty dotacji oświatowej za 2013 r., nie będą stanowiły dotacji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. To oznacza, że w stosunku do tych środków nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. Środki te będą podlegały opodatkowaniu wraz z pozostałymi dochodami uzyskanymi przez czytelniczkę z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ważna data wpływu

Za datę powstania przychodu należy uznać – zgodnie z art. 14 ust. 1i ustawy o PIT – dzień otrzymania tych środków. Podatniczka będzie zobowiązana do uiszczenia zapłacenia zaliczki na PIT za miesiąc albo kwartał otrzymania „wyrównania" dotacji oraz wykazania ww. przychodów z zeznaniu rocznym za 2018 r. – jeśli faktycznie otrzyma te środki w 2018 r.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe, co potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 grudnia 2017 r. (0115-KDIT3.4011.354. 2017.1.DP) czy interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 września 2015 r. (ITPB1/4511-803/15/HD).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA