fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

ZUS: Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy a zasiłek macierzyński

www.sxc.hu
ZUS określa jasno: wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy jest częścią składową podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Mimo ciągle publikowanych przez ZUS nowych wyjaśnień, nadal wskazanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego sprawia wielu pracodawcom kłopot. Najwięcej wątpliwości budzą dodatki do wynagrodzenia i urlopy: wychowawczy oraz wypoczynkowy.

Obliczanie podstawy

Wysokość podstawy zasiłku macierzyńskiego ustala się według zasad stosowanych przy wyznaczaniu podstawy zasiłku chorobowego. Jest to zatem wynagrodzenie pracownicy za 12 miesięcy kalendarzowych przepracowanych przez nią przed miesiącem, w którym urodziła dziecko lub w którym zaczęła korzystać z urlopu macierzyńskiego.

Jako wynagrodzenie rozumiemy z kolei przychód osiągany przez pracownicę, będący podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odjęciu finansowanych przez nią składek na ubezpieczenia społeczne. Gdy przed urlopem macierzyńskim zatrudniona była niezdolna do pracy z powodu choroby, przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego bierze się pod uwagę kwotę wynagrodzenia, z którego wyliczono wysokość zasiłku chorobowego.

Przykład

Kobieta zatrudniona na umowę o pracę od stycznia 2014 r., od 15 marca do 8 lipca 2015 r. chorowała w związku z ciążą. Jej wynagrodzenie brutto wynikające z angażu wynosiło 3200 zł. Od 1 czerwca wzrosło do 3600 zł. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego od 15 marca do 8 lipca 2015 r. stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone od marca 2014 r. do lutego 2015 r., czyli 2761,28 zł.

3200 zł – 13,71 proc. (składki społeczne finansowane przez pracownika) x 12 miesięcy = = 33 135,36 zł

33 135,36 zł : 12 miesięcy = = 2761,28 zł

Od 9 lipca 2015 r. pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. Podstawę wymiaru tego zasiłku stanowi kwota 2761,28 zł, którą przyjęto do obliczenia zasiłku za okres choroby.

Jeśli w ciągu ostatnich 12 pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia pracownica nie osiągnęła wynagrodzenia (np. z powodu usprawiedliwionych nieobecności), do obliczenia wysokości podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego bierze się wynagrodzenie uzupełnione za okres, w którym przepracowała przynajmniej połowę obowiązującego ją czasu pracy. Wynagrodzenie uzupełnione rozumiemy jako wysokość przychodu za dany miesiąc przy założeniu, że zatrudniony pracowałby w pełnym wymiarze pracy.

Pracodawcy często mają wątpliwości, czy do podstawy zasiłku macierzyńskiego wliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. ZUS mówi jednak jasno: wynagrodzenie za urlop jest częścią składową tej podstawy.

Czego nie uwzględniać

Jednak kilku elementów się w tej podstawie nie uwzględnia. Są to:

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

- wynagrodzenie za czas choroby wypłacane na podstawie art. 92 k.p. i zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

- składniki wynagrodzenia określone w art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 159 ze zm.), czyli premie, nagrody, dodatki, do których podwładna zachowuje prawo w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu.

Przykład

Za okres, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, pracownica otrzymywała miesięczne premie uznaniowe. Zasady przyznawania tego świadczenia nie zostały określone w przepisach płacowych. Dodatek ten jest wypłacany każdego miesiąca w tej samej wysokości i nie jest pomniejszany za okres niezdolności do pracy. Dlatego ta premia nie powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Poród podczas wychowawczego

Przy liczeniu wysokości zasiłków – także macierzyńskiego – urlop wychowawczy traktuje się tak samo jak świadczenie pracy. Jeżeli więc pracownica urodzi podczas urlopu wychowawczego, wymiar podstawy zależy od długości okresu, w którym przebywała na urlopie przed porodem. Szczególnie ważne jest, czy było to 12 miesięcy czy mniej. Gdy urlop wychowawczy trwa 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpił poród, podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego jest wysokość wynagrodzenia, jakie pracownica otrzymałaby, gdyby przepracowała cały miesiąc, w którym nabyła prawo do zasiłku.

Jeśli natomiast urlop jest krótszy niż 12 miesięcy, za podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się wynagrodzenie za 12 miesięcy poprzedzających ten, w którym kobieta urodziła dziecko. Nie bierze się jednak pod uwagę miesięcy, w których przepracowała mniej niż połowę czasu. A zarobki za te miesiące, w których przepracowała co najmniej połowę czasu, uwzględnia się po uzupełnieniu.

—Julita Podhorodecka, specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń w Firma.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA