fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Tarcza 4.0: dotacja do pensji bez jej obniżania

AdobeStock
Każdy pracodawca może otrzymać nawet 2452,27 zł przez trzy kolejne miesiące na pracownika, pod warunkiem że udowodni spadek obrotów.

Obowiązująca już nowelizacja ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje w art. 15 gg bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z dotacji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub korzystają z nich tylko na część pracowników.

Taki przedsiębiorca może bowiem wystąpić do wojewódzkiego urzędu pracy o przyznanie dofinansowania do pensji pracowników w wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty. Łącznie jest to 2452,27 zł dofinansowania płatne przez trzy kolejne miesiące korzystania ze wsparcia.

Czytaj także:

Tarcza 4.0: wszystko o nowych formach wsparcia pracodawców

Obniżka pensji możliwa nawet na pół roku

Nowe przepisy, nowe wątpliwości

Dofinansowanie nie będzie jednak przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, które były wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Prawo do wypłaty wsparcia ma przedsiębiorca, który spełnia przesłankę spadku obrotów o 15 proc. w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku, w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Może to być także spadek o nie mniej niż 25 proc., obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Podobnie jak w przypadku dotacji wypłacanych na podstawie art. 15g tej ustawy nowy przepis stawia także szereg kolejnych warunków dotyczących kondycji przedsiębiorcy starającego się o wypłatę. Nie może on bowiem zalegać z zapłatą zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub FGŚP. Chyba że zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty, lub też korzysta z odroczenia terminu płatności. Wobec takiej firmy nie mogą także zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Co ważne, w czasie wypłaty dofinansowania przedsiębiorca, który je otrzymał, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia. Niestety, ten przepis jest napisany bardzo ogólnikowo, w praktyce nie wiadomo więc, czy chodzi w nim o ochronę przed zwolnieniem pracowników, na których przedsiębiorca pobiera dotację, czy wszystkich zatrudnionych w tej firmie.

Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ po zakończeniu wypłaty dofinansowania przedsiębiorcy, którzy je pobrali, będą mieli 30 dni na rozliczenie się z tych dotacji. Zobowiązani zostali do złożenia dokumentów potwierdzających prawidłowość wykorzystania świadczeń i środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z ich przeznaczeniem, a także dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników, na których otrzymali świadczenie, przez okres wskazany we wniosku.

W razie uznania, że pomoc została wykorzystana niezgodnie z przepisami, przedsiębiorca będzie musiał ją zwrócić razem z odsetkami.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA