Płace

Najważniejsze zmiany w 2018 r.

AdobeStock
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło najważniejsze zmiany jakie czekają nas w 2018 r. w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia.

W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

Z 1 stycznia została wprowadzona e-składka i wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Od marca czeka nas również waloryzacja rent i emerytur. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

2 100 zł - tyle wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę;

Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wynosi 13,70 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług;

E-składka: wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne opłacane jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego;

OD 1 STYCZNIA:

Zatrudnianie cudzoziemców:

- oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w przypadku prac niesezonowych wykonywanych przez obywateli 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy);

- możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich;

- rozszerzenie obowiązku zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej (i przedstawienia jej tłumaczenia) na cudzoziemców zwolnionych z obowiązku zezwolenia na pracę;

Łatwiejsze zakładanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- trzy razy więcej pieniędzy na żłobki, kluby dziecięce i dziennego opiekuna (wzrost ze 150 do 450 mln złotych;

- ułatwienia w zakładaniu instytucji;

- większe bezpieczeństwo dzieci;

- bardziej podmiotowa rola rodziców;

Program Opieka 75+

57 mln zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób samotnych i starszych 75+ w gminach do 20 tys. mieszkańców;

OD 1 MARCA:

Waloryzacja emerytur i rent

- prognozowany wskaźnik: 2,7% - o tyle – według bieżącej prognozy – wzrosną świadczenia emerytalne i rentowe;

OD 1 LIPCA:

- e-zwolnienia lekarskie: lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA).

Źródło: MRPiPS

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL