fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Składki ZUS: po wpłacie bez odsetek na koncie płatnika pozostanie zadłużenie

materiały prasowe
Rozmowa | Andrzej Radzisław, radca prawny, współpracuje z Kancelarią LexConsulting.pl

Rz: Czy brak możliwości opłacenia obniżonych odsetek za zwłokę dotyczy wszystkich należności, czy tylko tych za okres od 13 czerwca br.?

Andrzej Radzisław: Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z 29sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Do składek od 13 czerwca 2017 r. nie ma już jednak zastosowania art. 56a ordynacji. Na podstawie tego przepisu możliwe było zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50 proc. ich podstawowej stawki w przypadku:

1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

2) zapłaty zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Odsetki będą więc należne w wyższej wysokości niż odsetki od zaległości podatkowych. Te ostatnie mogą być niższe, gdy spełnione są wyżej określone warunki.

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 13 czerwca 2017 r., a ustawodawca nie wprowadził żadnych przepisów przejściowych. Zatem nowe regulacje mają zastosowanie do wpłat dokonywanych od 13 czerwca br., bez względu na to, jakiego okresu dotyczą.

Jak ZUS rozliczy zaniżoną wpłatę, jeśli płatnik nie doliczy należnej kwoty odsetek?

Opłacając składki po terminie, należy pamiętać o konieczności uregulowania odsetek. Płatnik, który się spóźnia, sam powinien je naliczyć.

Jeżeli płatnik wpłaci kwotę składek bez uwzględnienia odsetek, wówczas ZUS rozlicza dokonaną wpłatę proporcjonalnie na pokrycie kwoty zaległych składek oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości do kwoty odsetek. Taki sposób rozliczeń wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS.

Niepełna wpłata oznacza więc, że na koncie płatnika w dalszym ciągu będzie figurowało zadłużenie, od którego należne będą odsetki za zwłokę, liczone na ogólnych zasadach. Odsetki za zwłokę liczy się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty włącznie. Nie nalicza się odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych składek ubezpieczeniowych, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł.

Czy ustalając wysokość odsetek i ich próg opłacenia – tj. 6,60 zł – należy je naliczać od zaległości na poszczególne konta (51, 52, 53), czy od łącznej zaległości za dany miesiąc?

Aktualnie płatnik opłaca za dany miesiąc kalendarzowy składki na:

- ubezpieczenia społeczne,

- ubezpieczenie zdrowotne oraz

- fundusze pozaubezpieczeniowe, tj. FP i FGŚP,

- oraz ewentualnie FEP.

Wpłaty dokonywane są na dokumencie płatniczym na wskazane przez ZUS konta bankowe. Z uwagi na to, że są to trzy odrębne wpłaty, odsetki są ustalane odrębnie w sto- sunku do poszczególnych należności należnych za dany miesiąc. Ulegnie to zmianie od stycznia 2018 r. po wprowadzeniu tzw. jednego konta. Płatnik będzie wówczas dokonywał jednej wpłaty, a jej rozliczenia na poszczególne rachunki będzie dokonywał ZUS. ©?

—not. j.kal.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA