Nieruchomości

Zaliczki na podatek dochodowy: jak rozliczać się z najmu

123RF
Wynajmujący może nie wpłacać zaliczki do urzędu skarbowego, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych w tym okresie zaliczek nie przekracza 1000 zł.

Osiągane przez osoby fizyczne przychody z najmu, które nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane na dwa sposoby:

- na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo

- w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku tego pierwszego sposobu w trakcie roku konieczne jest wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy (zob. art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).

Nowa regulacja

Z początkiem 2018 r. do ustawy o PIT dodany został art. 44 ust. 15 stanowiący, że podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według zasad określonych w art. 44 ust. 3 i 3f-3h ustawy o PIT, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, to podatnik powinien wpłacić do urzędu skarbowego różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Podatnikami, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, są m.in. podatnicy opłacający zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z najmu. A zatem podatnicy uzyskujący dochody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej mogą korzystać z możliwości, którą przewiduje art. 44 ust. 15 ustawy o PIT.

Pięć zasad

Szczegółowe zasady opłacania zaliczek na podatek m.in. od dochodów z najmu są określone w art. 44 ust. 3 ustawy o PIT. Z przepisu tego, po uwzględnieniu treści art. 44 ust. 15 ustawy o PIT wynika, że opłacanie zaliczek przez podatników korzystających z opodatkowania dochodów z najmu na zasadach ogólnych charakteryzuje:

1) konieczność opłacania zaliczek dopiero począwszy od miesiąca, w którym dochód z najmu przekroczył 3089 zł (tj. kwoty stanowiącej iloraz 556,02 zł i 18 proc.),

2) brak obowiązku wpłacania zaliczek, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł (od 1 stycznia 2018 r.),

3) obliczanie zaliczek według stawki 18 proc. (do momentu przekroczenia przez dochód z najmu kwoty 85 528 zł) i stawki 32 proc. (od momentu przekroczenia przez dochód z najmu kwoty 85 528 zł),

4) uwzględnianie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł (do momentu przekroczenia przez dochód z najmu kwoty 85 528 zł),

5) obliczanie zaliczki za poszczególne miesiące w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu z najmu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Przykład

Osoba fizyczna uzyskuje dochody z wynajmu prywatnego opodatkowane na zasadach ogólnych. Czynsz najmu wynosi 2600 zł miesięcznie. Osoba ta nie musiała opłacać zaliczki za styczeń 2018 r., gdyż dochód z najmu w styczniu 2018 r. nie przekroczył 3 089 zł.

W lutym 2018 r. dochód z najmu osoby fizycznej, o której mowa, ponownie wyniósł 2600 zł, a więc łączny dochód z najmu osiągnięty przez tę osobę od początku roku wyniósł 5200 zł. Podatek obliczony według skali podatkowej od tej kwoty to 380 zł (5200 zł x 18 proc. = 936 zł; 936 zł – 556,02 zł* = 379,98 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 380 zł). Ponieważ była to kwota nieprzekraczająca 1000 zł, osoba fizyczna nie wpłaciła zaliczki na podatek od dochodów z najmu za luty 2018 r. (w świetle art. 44 ust. 15 ustawy o PIT nie miała bowiem takiego obowiązku).

W marcu 2018 r. dochód z najmu osoby fizycznej, o której mowa, ponownie wyniósł 2600 zł, a więc łączny dochód z najmu osiągnięty przez tę osobę od początku roku wyniósł 7800 zł. Podatek obliczony według skali podatkowej od tej kwoty to 848 zł (7800 zł x 18 proc. = 1404 zł; 1404 zł – 556,02 zł = 847,98 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 848 zł). Ponieważ nadal była to kwota nieprzekraczająca 1000 zł, osoba fizyczna nie wpłaciła zaliczki na podatek od dochodów z najmu za marzec 2018 r. (w świetle art. 44 ust. 15 ustawy o PIT nie miała bowiem takiego obowiązku).

W kwietniu 2018 r. dochód z najmu osoby fizycznej, o której mowa, ponownie wyniósł 2600 zł, a więc łączny dochód z najmu osiągnięty przez tę osobę od początku roku wyniósł 10 400 zł. Podatek obliczony według skali podatkowej od tej kwoty to 1316 zł (10 400 zł x 18 proc. = 1872 zł; 1872 zł – 556,02 zł = 1315,98 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 1316 zł). Ponieważ była to już kwota przekraczająca 1000 zł, to za kwiecień 2018 r. osoba fizyczna obowiązana była zapłacić zaliczkę na podatek w kwocie 1316 zł.

* Kwota 556,02 zł to kwota zmniejszająca podatek

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, 3f-3h oraz 15 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 200 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL