Nieruchomości

Niekonstytucyjne ograniczenie zakresu uprawnień budowlanych w rozporządzeniu - wyrok TK

Fotolia
Ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych nie może określać rozporządzenie, lecz ustawa - uznał Trybunał Konstytucyjny.

We wczorajszym wyroku TK orzekł o niezgodności z konstytucją art. 16 pkt 3  Prawa budowlanego w zakresie, w jakim przepis ten upoważnia ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych" oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści rozporządzenia. Niekonstytucyjny jest także § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wyrok pięcioosobowego składu orzekającego zapadł jednogłośnie.  TK zdecydował, że uznane za niekonstytucyjne przepisy  utracą moc obowiązującą po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Skargę na przepisy złożyła Polska Izba Inżynierów Budownictwa. W jej ocenie minister nie powinien ograniczać zakresu uprawnień budowlanych, bo narusza to konstytucyjną zasadę wolności wykonywania zawodu.

Trybunał stwierdził, że przepisy prawa budowlanego nie określają czynności, które mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane, zarówno bez ograniczeń, jak i w ograniczonym zakresie. Ustawa nie zawiera także ograniczeń dla obu rodzajów uprawnień. Czyni to niedopuszczalnym delegowanie tej materii do unormowania w akcie rangi podustawowej.

- Rozporządzenie, które samodzielnie kreuje przedmiot regulacji, traci związek z ustawą - stwierzdził TK.

Trybunał zgodził się też, że ograniczanie uprawnień budowlanych ingeruje w wolność wykonywania zawodu, a organy władzy wykonawczej nie mogą wydawać aktów prawnych normujących kwestie ograniczania praw i wolności. Dla takiej materii Konstytucja zastrzega wyłączność ustawy. Ustawodawca może jedynie w wąskim zakresie przekazać takie sprawy organom władzy wykonawczej, z uwzględnieniem standardów konstytucyjnych wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny.

- Rozporządzenie nie może w tym zakresie zastępować prawa budowlanego. W ustawie powinien zostać wskazany nie tylko pozytywny zakres czynności w ramach uprawnień budowlanych, ale muszą być również określone wszelkie jego ograniczenia, które są konieczne i uzasadnione w świetle kryteriów wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji - stwierdził TK w uzasadnieniu wyroku.

Obowiązkiem ustawodawcy było więc określenie czynności, które mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń albo uprawnienia w ograniczonym zakresie, a także wskazanie ograniczeń w ramach powyższych kategorii. Natomiast zakres materii pozostawionej do unormowania w rozporządzeniu może dotyczyć tylko kwestii technicznych, szczegółowych, podlegających częstym zmianom, które uzupełniają materię ustawową, ale nie są związane z istotą samego ograniczenia - wskazał TK.

sygn. akt K 39/15

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL