fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

MP Firma

  • 25.06.2021

Ile naprawdę zarobili uczestnicy PPK przez III kw. 2020.

Ile tak naprawdę zarobili uczestnicy PPK w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku?
Adobe Stock
Czy uczestnictwo w PPK się opłaci i ile tak naprawdę zarobili uczestnicy PPK w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku?

Właściwie od początku reformy PPK trwa ożywiona dyskusja nad sensownością oszczędzania w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Towarzyszy jej także porównywanie PPK do OFE. W związku z planowanym w przyszłym roku przekształceniem tych ostatnich w IKE (alternatywnie przekazaniem środków do ZUS) dyskusja ta ostatnimi czasy się nasiliła i ze zdwojoną siłą burzliwie przeniosła do mediów społecznościowych. Odkładając emocje na bok, przyjrzyjmy się faktom.

Przeanalizowaliśmy ile zarobił średnio uczestnik PPK od stycznia do końca września 2020 roku przy założeniu wpłaty do PPK na poziomie 3,5% i miesięcznego wynagrodzenia na poziomie około 5 300 PLN (co odpowiada średniej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce za pierwsze osiem miesięcy roku). Wszystkie wpłaty/aktywa PPK zostały przeliczone na koniec każdego miesiąca (od stycznia do września) przy zastosowaniu miesięcznych stóp zwrotu funduszy PPK (funduszy zdefiniowanej daty – FZD) dla pełnych miesięcy.

im dalsza data docelowa FZD tym wyższą średnią stopę zwrotu uzyskał uczestnik PPK

Na koniec września 2020 roku średnia wartość rachunku PPK uczestnika wyniosła pomiędzy 1 985 PLN dla FZD 2025 a 2 031 PLN dla FZD 2060 (czym dalsza docelowa data funduszu PPK, tym wartość zgromadzonych aktywów przez uczestnika była większa). Różnica pomiędzy aktywami PPK zgromadzonymi przez uczestnika w najlepszym i najgorszym FZD 2025 wyniosła zaledwie 94 PLN. W przypadku FZD 2060, gdzie różnica była największa, było to 286 PLN. W obu przypadkach najlepszym zarządzającym okazał się Skarbiec TFI, a najgorszym BPS TFI. Na saldo rachunku uczestnika PPK na koniec września 2020 roku złożyły się: (1) wpłaty pracownika w wysokości 957 PLN, (2) wpłaty pracodawcy w wysokości 717 PLN, (3) dopłata roczna państwa w wysokości 250 PLN oraz (4) zysk z inwestycji wypracowany przez zarządzającego PPK, który w zależności od daty docelowej funduszu wyniósł średnio od 61 PLN do 107 PLN.

Z perspektywy uczestnika PPK, jego inwestycją (ponoszonym kosztem) jest wpłata pracownika w wysokości 2,0% wynagrodzenia oraz podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy (17 bądź 32% od 1,5% wynagrodzenia). W efekcie różnica pomiędzy powyższym „kosztem” a stanem jego rachunku PPK na koniec września 2020 roku, stanowi rzeczywisty zysk pracownika z uczestnictwa w PPK.

W poniższej Tabeli 1 przedstawiamy wyliczenia ile zyskali średnio uczestnicy PPK (ponad swój „koszt”) w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku oraz jaka była dla nich rzeczywista stopa zwrotu z uczestnictwa w PPK.

Zysk i stopa zwrotu pracownika z faktu uczestnictwa w PPK w okresie I-IX 2020 roku

Jak widać, im dalsza data docelowa FZD tym wyższą średnią stopę zwrotu uzyskał uczestnik PPK. W przypadku FZD 2025 wartość ta wyniosła średnio 84% (w najgorszym wypadku pracownicy zarobili na uczestnictwie 79%, a w najlepszym 88%). Natomiast w przypadku FZD 2060 średnia stopa zwrotu dla uczestnika z inwestycji jaką jest PPK wyniosła 88% (najgorszy zysk dla uczestnika wyniósł 79%, a najlepszy 105%). Warto przy okazji zwrócić uwagę, że lepsze wyniki uzyskały fundusze PPK o większym zaangażowaniu w akcje i to pomimo jednej z największych wyprzedaży na giełdach w ostatnich latach.

Podsumowując, widzimy wyraźnie, że w początkowym okresie oszczędzania w PPK różnice w wynikach inwestycyjnych Towarzystw mają niewielkie znaczenie dla nominalnej wysokości oszczędności PPK uczestnika, a znacznie ważniejsze są „dodatkowe” korzyści z uczestnictwa, czyli wpłaty otrzymywane od pracodawcy oraz dopłaty państwa.

Lukasz Witkowski i Krzysztof Nowak (Mercer)
Warszawa, 23 październik 2020

Źródło: pieniadze.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA