fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Linie lotnicze i lotniska

Parlament Europejski: Dane pasażerów samolotów w ręce wywiadów

AFP
Parlament Unii Europejskiej przyjął dyrektywę w sprawie zarządzania danymi pasażerów linii lotniczych (PNR) w celu zapobiegania terroryzmowi

Nowe prawo nakłada na przewoźników lotniczych obowiązek przekazywania władzom państw Unii rutynowo zbieranych danych dotyczących pasażerów wjeżdżających na terytorium UE lub je opuszczających. Przekazywane mają być takie informacje jak cel i trasa podróży, numer biletu, adres oraz informacje o bagażu i sposobie dokonania opłaty.

- Przyjęliśmy ważny nowy instrument do walki z terrorystami i przemytnikami - oceniał poseł sprawozdawca Timothy Kirkhope (UK). - Dzięki zbieraniu, udostępnianiu i analizowaniu danych PNR nasze agencje wywiadowcze będą mogły zidentyfikować podejrzane zachowania, na które należy zwracać uwagę. PNR nie jest panaceum, ale państwa, które mają podobne krajowe systemy wielokrotnie dowiodły ich skuteczności.

- Istniały obawy dotyczące gromadzenia i przechowywania danych ludzi, ale jestem przekonany, że dyrektywa ustanawia wystarczające klauzule ich ochrony, i że przepisy są proporcjonalne do ryzyka, przed którymi stoimy. Unijne rządy muszą teraz zająć się realizacją tej umowy - dodał Kirkhope.

Dyrektywa uzyskała poparcie 461 posłów, 179 głosowało przeciw, 9 wstrzymało się od głosu.

Państwa członkowskie będą musiały ustanowić "jednostki do spraw informacji o pasażerach" („JIP") zarządzające danymi PNR zebranymi przez przewoźników lotniczych. Informacje te będą musiały być przechowywane przez okres pięciu lat, ale po sześciu miesiącach, dane będą "maskowane". Oznacza to, że te elementy danych, które mogłyby posłużyć do bezpośredniego zidentyfikowania osoby, której dotyczą, zostaną uczynione niewidocznymi dla użytkownika.

Każda JIP będzie odpowiedzialna za gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych PNR, za przekazywanie ich do właściwych organów oraz wymianę ich z jednostkami innych państw członkowskich i Europolem. Dyrektywa stanowi, że każde przekazanie danych dokonywane jest na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku i wyłącznie w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania.

Dyrektywa ma zastosowanie do "lotów poza UE", ale państwa członkowskie mogą również zdecydować o stosowaniu jej do lotów wewnątrzunijnych (czyli z kraju UE do jednego lub wielu krajów UE), pod warunkiem, że powiadomi o tym Komisję Europejską. Państwa członkowskie mogą również zdecydować się na zbieranie i przetwarzanie danych PNR przekazywanych przez biura podróży i organizatorów wycieczek świadczący usługi takie jak rezerwacja lotów.

Klauzule ochrony danych

Po zaakceptowaniu przez parlament projekt musi zostać formalnie zatwierdzony przez Radę. Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie jej zapisów do prawa krajowego.

Źródło: turystyka.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA