fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Publikacja zdjęcia w intranecie czasem wymaga zgody

www.sxc.hu
Co do zasady pracodawca nie musi pytać zatrudnionych, czy może zamieścić ich fotografie w wewnętrznej sieci internetowej. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy do intranetu mają dostęp również osoby spoza zakładu pracy.

Zamieszczanie zdjęć pracowników w firmowej, wewnętrznej sieci, czyli intranecie, to niemal powszechna praktyka. Publikacja fotografii ma usprawnić działania firmy i komunikację między pracownikami. Jak pracodawcy powinni to robić, aby działać legalnie?

Dane osobowe

Kodeks pracy wskazuje zakres informacji i danych, jakich pracodawca może żądać od pracownika. Należą do nich:

- imię i nazwisko,

- PESEL,

- imiona rodziców,

- data urodzenia,

- miejsce zamieszkania,

- wykształcenie,

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz

- imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie tych danych jest konieczne, bo etatowiec chce korzystać ze szczególnych uprawnień.

W tym katalogu nie ma zdjęcia pracownika. Aby więc móc je wykorzystywać zgodnie z prawem, pracodawca co do zasady powinien uzyskać na to wyraźną zgodę pracownika.

Ograniczone rozpowszechnianie

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dopuszcza jednak przypadki, w których nie trzeba mieć zgody pracownika na używanie jego zdjęcia przez firmę. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wykorzystania takiej fotografii wiąże się z charakterem wykonywanej przez podwładnego pracy. Będzie tak też, gdy ze względów bezpieczeństwa konieczna jest identyfikacja pracownika, np. za pomocą zdjęcia na karcie wejściowej do zakładu.

Zamieszczenie zdjęcia pracownika w intranecie nie jest uznawane za rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. – Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.; dalej ustawa). Oznacza to, że w takim przypadku szef nie musi mieć zgody pracownika. Ustawa określa, że rozpowszechnianiem wizerunku jest jego publiczne udostępnienie w jakikolwiek sposób.

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zgody pracownika dotyczy zatem tylko sytuacji, w których dostęp do intranetu jest ograniczony wyłącznie do osób zatrudnionych w tej firmie. Jeśli jednak do wewnętrznej sieci mogą też zajrzeć inni, np. pracownicy firm współpracujących, na publikację zdjęcia pracownika zakład musi mieć jego zgodę.

Lepiej na piśmie

Jaką formę powinno mieć to zezwolenie i co ma zawierać? Choć przepisy tego nie określają, lepiej, aby pracodawca uzyskał taką zgodę na piśmie. Dzięki temu uniknie sytuacji, w której pracownik będzie kwestionował udzieloną akceptację.

Dla pracodawcy najkorzystniej jest uzyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku pracownika, w tym na zamieszczanie jego zdjęć w intranecie, już przy podpisywaniu umowy o pracę.

Sam wrzuca

Gdy pracownik zamieszcza w intranecie swoje zdjęcia, taka publikacja przez zatrudnionego jest jednoznaczna z udzieleniem zgody na ich wrzucenie do sieci. Ta zgoda nie dotyczy jednak wykorzystania takiej fotografii przez pracodawcę do innych celów, np. marketingowych. Jeśli chciałby jej po to użyć, musiałby uzyskać odrębne pozwolenie pracownika na wykorzystanie jego zdjęcia w wyraźnie wskazanym celu.

A gdy mimo takich obostrzeń pracodawca zamieści zdjęcie, pracownik ma prawo dochodzić od niego roszczeń przewidzianych dla ochrony wizerunku. Może domagać się złożenia publicznego oświadczenia, np. przeprosin. Niewykluczone, że sąd przyzna też pracownikowi odpowiednią sumę pieniężną jako zadośćuczynienie lub na żądanie pracownika zobowiąże pracodawcę do uiszczenia odpowiedniej kwoty na cel społeczny.

masz pytanie, wyślij e-mail, tygodnikpraca@rp.pl

Zdaniem autorki

Agata Iwanow, prawnik, kancelaria prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto

Osoba w tle

Zgodnie z ustawą rozpowszechnienie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, nie wymaga uzyskania zgody osoby na nim przedstawionej. Dlatego pracodawca nie musi zabiegać o przyzwolenie pracownika, gdy chce takie fotografie zamieścić w intranecie, nawet wtedy, gdy dostęp do niego mają także osoby w niej niezatrudnione.

Zazwyczaj w trakcie wyjazdu integracyjnego pracownicy fotografują się, a następnie publikują te pamiątki w intranecie. W tym przypadku uznaje się, że uczestnicząc w sesji zdjęciowej, pracownik wyraża dorozumianą zgodę na publikację fotografii. Nie mogą one jednak naruszać dóbr osobistych pracownika, np. dobrego imienia czy wizerunku. Fotografie w sieci nie powinny przedstawiać pracownika czy jego kolegów w niekorzystnej czy krępującej sytuacji. W przeciwnym wypadku pracownik będzie miał prawo dochodzić od osoby, która opublikowała jego zdjęcie, roszczeń przewidzianych dla ochrony wizerunku.

Do zapamiętania

Pisemne oświadczenie pracownika dotyczące korzystania z jego fotografii powinno zawierać w szczególności:

- zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku,

- podmiot, na rzecz którego jej udziela,

- cel oraz formę rozpowszechnienia wizerunku.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA