Kadry

Aktywność związków zawodowych także w najmniejszych firmach

123RF
Coraz częściej u pracodawców zamiast zakładowych powstają międzyzakładowe organizacje związkowe. Posiadają one w zasadzie takie same uprawnienia jak te pierwsze.

Międzyzakładowe organizacje związkowe powstają najczęściej u tych pracodawców, u których utrudnione jest powołanie organizacji zakładowej, np. ze względu na małą liczbę pracowników (poniżej 10). Co do zasady organizacja międzyzakładowa posiada te same uprawnienia co organizacja zakładowa. Zatem trzeba konsultować z nią zamiar wypowiedzenia lub rozwiązania umowy pracownikom przez nią reprezentowanym czy negocjować regulamin wynagradzania. Członkowie takiej organizacji mogą również domagać się zwolnienia na dokonanie czynności doraźnej w związku z pełnioną funkcją związkową.

Na organizacji międzyzakładowej ciążą jednak również obowiązki analogiczne, jak na organizacji zakładowej. Musi ona m.in. informować poszczególnych pracodawców o liczbie swoich członków nie później niż do 10. dnia każdego kwartału. Brak takiej informacji skutkuje zawieszeniem możliwości korzystania z uprawnień aż do momentu zrealizowania tego obowiązku.

Liczba członków

Ile osób musi przynależeć do organizacji związkowej, aby mogła ona działać u danego pracodawcy?

Wystarczy, aby choć jeden pracownik został członkiem, żeby organizacja międzyzakładowa nabyła uprawnienia u pracodawcy, który tego pracownika zatrudnia. Trzeba jednak pamiętać, że aby organizacja międzyzakładowa mogła korzystać z uprawnień łącznie u wszystkich pracodawców, u których działa, musi zrzeszać co najmniej 10 członków.

Inaczej jest z reprezentatywnością organizacji. Ustala się ją oddzielnie dla każdego pracodawcy. Bierze się więc pod uwagę wyłącznie liczbę pracowników zatrudnionych u poszczególnych pracodawców. Międzyzakładowa organizacja związkowa ma zatem status reprezentatywnej u danego pracodawcy, jeśli:

- jest organizacją będącą albo jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, pod warunkiem że zrzesza co najmniej 7 proc. pracowników zatrudnionych u tego pracodawcy,

- zrzesza co najmniej 10 proc. pracowników zatrudnionych w tej firmie.

Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych działających u danego pracodawcy nie spełnia tych wymogów, międzyzakładowa organizacja związkowa ma przymiot reprezentatywnej, gdy u danego pracodawcy zrzesza największą liczbę pracowników spośród wszystkich działających tam organizacji związkowych.

Spór zbiorowy i strajk

Organizacja międzyzakładowa jak najbardziej może wszcząć spór zbiorowy. Może być on zainicjowany u jednego, u części lub u wszystkich pracodawców, u których działa ta organizacja.

Międzyzakładowa organizacja związkowa może również doprowadzić do strajku, ale dla jego przeprowadzenia konieczne jest uzyskanie zgody co najmniej połowy pracowników. W strajku, jak i w sporze zbiorowym, udział mogą wziąć zarówno członkowie międzyzakładowej organizacji związkowej, jak i pracownicy niezrzeszeni w tej organizacji.

Zdaniem autora

dr Marcin Wujczyk, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Baran, Książek, Bigaj & Wujczyk

Czy przyznanie tak szerokich uprawnień organizacjom międzyzakładowym jest właściwe? Z pewnością należy stworzyć mechanizm, który pozwalałby funkcjonować organizacjom związkowym lub ich przedstawicielom również w przypadku małych pracodawców. Jednak tak szerokie uprawnienia w wielu przypadkach budzą uzasadniony sprzeciw pracodawców, a często samych pracowników. Organizacja międzyzakładowa, mimo że może zrzeszać małą liczbę pracowników, posiada bowiem praktycznie takie same uprawnienia, jak dużo liczniejsze organizacje zakładowe.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL