Kadry

Szczególna ochrona przed zwolnieniem po obniżeniu wieku emerytalnego

123RF
Po obniżeniu wieku emerytalnego zasady ochrony osób, które podlegają ochronie przedemerytalnej, nie uległy zmianie. Nadal pracodawca ma ograniczone możliwości ich zwolnienia czy zmiany warunków zatrudnienia.

- Obowiązuje mnie wiek ochronny. Czy po tym czteroletnim okresie – zakładając, że jestem zdrowa i mogę nadal pracować – zakład pracy może mnie zmusić do odejścia na emeryturę, czy sama mogę zadeklarować chęć odejścia z pracy w wyznaczonym przez siebie terminie? Czy w okresie ochronnym pracodawca może zmienić mi zakres obowiązków, tzw. zakres czynności? – pyta czytelniczka.

Pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, objęty jest szczególną ochroną przed zwolnieniem. Pracodawca, co do zasady, nie może mu w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę.

Możliwość zwolnienia...

Ochrona przedemerytalna została określona w art. 39 kodeksu pracy. Przepis ten uniemożliwia pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Oznacza to, że w tym okresie umowa o pracę może ulec rozwiązaniu wyłącznie na podstawie:

- porozumienia stron,

- rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia przez pracownika,

- rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy (art. 52 k.p.) lub bez winy (art. 53 k.p.) pracownika.

Ponadto w okresie takiej ochrony pracodawca może zwolnić podwładnego:

- za wypowiedzeniem w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy (art. 411 k.p.),

- gdy pracownik uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 k.p.).

...lub wprowadzenia zmian

Co do zasady w okresie ochronnym pracodawca nie może wręczyć pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.). Zmiana warunków pracy i płacy może jednak nastąpić w określonych, wyjątkowych sytuacjach. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi w okresie ochronnym, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

- wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,

- stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Pracodawca może również złożyć pracownikowi w wieku przedemerytalnym wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy w przypadku, gdy w firmie są przeprowadzane tzw. zwolnienia grupowe, czyli redukcja etatów na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2016 r., poz. 1474). Gdyby jednak z tego powodu wynagrodzenie chronionego pracownika uległo obniżeniu, to do końca okresu, w którym korzysta on z ochrony przedemerytalnej, przysługuje mu stosowny dodatek wyrównawczy. Celem jego wypłaty jest wyrównanie do wysokości pensji sprzed zmiany.

Kontynuowanie pracy

Po upływie 4-letniego okresu ochronnego, pracodawca nie może zmusić pracownika do odejścia z pracy. Podwładny może więc kontynuować zatrudnienie po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, ale korzysta już wtedy z ochrony standardowej, tj. powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy określonej w art. 45 k.p.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL