fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Gdzie oddelegowany obcokrajowiec rozliczy podatek

123RF
Pracownik niemieckiej firmy, wykonujący obowiązki w Polsce, może zastosować zwolnienie z PIT dla świadczeń otrzymanych w związku z oddelegowaniem i odliczyć składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone za Odrą.

Taki wniosek płynie z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 października 2017 r. (0114-KDIP3-3.4011. 321.2017.1.JM).

Interpretacja ta zasługuje na uwagę ze względu na analizę możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń otrzymanych w związku z oddelegowaniem, a także kwestii odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych w Niemczech od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Pensja plus mieszkanie

Wnioskodawca jest obywatelem Niemiec, zatrudnionym przez niemiecką firmę, posiadającą na terenie Polski spółkę, do której został on oddelegowany na podstawie zawartej umowy o pracę. Oprócz wynagrodzenia z tytułu oddelegowania do pracy w Polsce zostało mu zapewnione mieszkanie służbowe, znajdujące się na terenie zakładu pracy mieszczącego się w Polsce. Z tego tytułu pracownikowi do wynagrodzenia za pracę doliczana była kwota świadczenia za mieszkanie. Od tej kwoty świadczenia został również zapłacony podatek dochodowy. Jednocześnie wnioskodawca podlegał obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Niemczech, co zostało potwierdzone dokumentem A1. W trakcie pracy wykonywanej na rzecz niemieckiego pracodawcy wnioskodawca nie miał podpisanej innej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z polskim podmiotem. W związku z otrzymanym wynagrodzeniem z tytułu pracy w Polsce na rzecz niemieckiego pracodawcy i przekroczeniem 183 dni przebywania w Polsce podczas 12-miesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym, wnioskodawca złożył w Polsce deklaracje podatkowe.

Czy ma uprawnienia

Następnie wystąpił on z wnioskiem do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń otrzymanych w związku z oddelegowaniem oraz możliwości odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych w Niemczech.

Komentarz eksperta

Jędrzej Król, starszy konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

W odpowiedzi organ słusznie wskazał, że gdy pracodawca – mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy – zapewni pracownikowi zakwaterowanie, to wartość tego świadczenia stanowić będzie dla pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. W takim przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem, którego otrzymanie jest związane z wykonywaniem zadań służbowych w miejscu świadczenia pracy. To z kolei prowadzi do wniosku, że w sytuacji braku tego świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść przedmiotowy wydatek. W konsekwencji, przyjęcie świadczeń oferowanych przez pracodawcę leży w interesie pracownika, gdyż jest równoznaczne z uniknięciem przez niego wydatku, jaki musiałby ponieść dla wykonania obowiązków służbowych zgodnie z postanowieniami umowy, którą zawarł z pracodawcą.

Zasadą jest, że wszelkie świadczenia pozostające w związku ze stosunkiem pracy powinny być traktowane jako element wynagrodzenia za pracę i w ten sam sposób opodatkowywane, tj. wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym zostały wnioskodawcy przekazane. Należy jednak zauważyć, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 14 ustawy o PIT, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Dyrektor KIS odniósł się następnie do zapłaconych w Niemczech w imieniu wnioskodawcy i z jego środków finansowych składek na ubezpieczenie społeczne, słusznie potwierdzając możliwość ich odliczenia od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym, w części przypadającej na dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, jeżeli:

- opłacanie składek, które są odliczane jest obowiązkowe,

- wydatki na składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie,

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

- odliczenie nie dotyczy składek odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT,

- istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od niemieckiego organu podatkowego.

Dodatkowo, organ prawidłowo wskazał, że wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podatku w Polsce zapłaconych w Niemczech składek na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli spełnione są następujące warunki:

- opłacanie składek, które są odliczane, jest obowiązkowe,

- obniżenie nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

- składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w Niemczech nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w Niemczech, albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o PIT,

- istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od niemieckiego organu podatkowego.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może jednak przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ustawy o PIT).

Podsumowując, przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków możliwe jest zastosowanie odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych za granicą (w tym przypadku w Niemczech) od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA