fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Urlop bezpłatny to nie okres nieskładkowy

Fotorzepa, Adam Burakowski Adam Burakowski
Czas korzystania z urlopu bezpłatnego to najczęściej luka w ubezpieczeniu. Tego okresu nie należy wpisywać w świadectwie pracy jak okresu nieskładkowego.

- Wystawiam świadectwo pracy pracownikowi, który w ubiegłym roku przez miesiąc był na urlopie bezpłatnym. Czy okres tego urlopu należy wskazać w dwóch miejscach w świadectwie – jako urlop bezpłatny i ponownie wymienić go w okresach nieskładkowych?

Nie.

Okresu urlopu bezpłatnego nie umieszcza się w rubryce świadectwa pracy dotyczącej okresów nieskładkowych. Nie został on bowiem wymieniony wśród nich w przepisach o emeryturach i rentach, a przez to nie może zwiększyć stażu emerytalnego.

Zakres informacji

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

1) okresu lub okresów zatrudnienia,

2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,

3) rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji,

4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia,

5) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 k.p.,

6) urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku,

7) wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

8) wykorzystanego urlopu ojcowskiego,

9) wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,

10) wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia,

11) okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 k.p.,

12) zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 k.p., wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

13) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 k.p., w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

14) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,

15) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

16) wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,

17) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,

18) zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,

19) należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych,

20) informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach - na żądanie pracownika.

Okres i podstawa udzielenia

Opierając się na pomocniczym wzorze świadectwa pracy, który stanowi załącznik do rozporządzenia MRPiPS z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (DzU z 2016 r., poz. 2292), okres trwania urlopu bezpłatnego oraz podstawę jego udzielenia wykazuje się w ust. 5 pkt 2.

Zapis ten może wyglądać np. w ten sposób:

„Korzystał z urlopu bezpłatnego w okresie od 1.10.2017 r. do 31.10.2018 r. udzielonego na podstawie art. 174 Kodeksu pracy."

Z kolei podstawa prawna będzie zależeć od tego, o jakim z licznych urlopów bezpłatnych przewidzianych w prawie pracy mówimy. Może to być np.:

- urlop dla pracownika młodocianego w okresie ferii szkolnych (art. 205 § 4 k.p.),

- w celu odbycia ćwiczeń wojskowych (art. 124 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1430).

Ważne! Urlopy bezpłatne należy wykazać z całego okresu, dla którego jest wystawiane świadectwo pracy, a nie tylko z roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.

Tylko wyjątkowo

W świadectwie pracy wymienia się również okresy nieskładkowe. Jednak należy je podać zgodnie z art. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1383). Artykuł ten zawiera zamknięty katalog okresów nieskładkowych. Wśród nich pojawia się co prawda urlop bezpłatny, ale chodzi wyłącznie o urlop bezpłatny i przerwy w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy ONZ i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą. To jedyny urlop bezpłatny, który jest kwalifikowany jako okres nieskładkowy. Tym samym wykazuje się go w rubryce świadectwa dotyczącej okresów nieskładkowych.

—Marek Rotkiewicz, prawnik

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA