fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Jak pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy

www.sxc.hu
W nadzwyczajnych sytuacjach podwładny może telefonicznie usprawiedliwić, dlaczego nie pojawi się w zakładzie.

– W firmie nie ma żadnych przepisów regulujących dowody usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Podwładny zadzwonił do pracodawcy w tym samym dniu, w którym nie mógł pojawić się w firmie z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola i konieczności opiekowania się dzieckiem. Czy takie telefoniczne oświadczenie pracownika z tym wytłumaczeniem stanowi dowód usprawiedliwiający jego absencję? – pyta czytelnik.

Tak. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność etatowca w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami, które uniemożliwiają mu stawienie się w firmie i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania zadań służbowych wskazane przez podwładnego i uznane przez zatrudniającego za usprawiedliwiające absencję w zakładzie. Tak stanowi § 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (dalej rozporządzenie).

W świetle zaś § 3 pkt 3 tego rozporządzenia jednym z dowodów usprawiedliwiających absencję w firmie jest oświadczenie pracownika, gdy pojawią się okoliczności uzasadniające konieczność sprawowania przez niego osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do ośmiu lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do którego/rej syn/córka uczęszczają.

Pracownik musi niezwłocznie zawiadomić szefa o absencji, informując go o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, ale nie później niż w drugim jej dniu.

Jeżeli przepisy prawa pracy funkcjonujące w zakładzie nie określają sposobu informowania przełożonego o powodzie nieobecności, podwładny zawiadamia go osobiście lub przez inną osobę (np. małżonka czy kuriera), telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności (np. e-mailem albo faksem) bądź drogą pocztową. Przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego (§ 2 ust. 2 rozporządzenia, patrz wyciąg z regulaminu pracy oraz przykład pisma zawierającego usprawiedliwienie nieobecności pracownika w zakładzie).

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy szef może nałożyć na niego karę porządkową: upomnienia albo nagany (art. 108 § 1 k.p.). Natomiast w sytuacji, gdy pracownik postąpi zgodnie z zakładowymi regułami albo – w razie ich braku – według zasad określonych w rozporządzeniu, nie ma podstaw do rozwiązania z nim umowy z powołaniem na nieusprawiedliwioną absencję.

—Anna Borysewicz, adwokat

WYCIĄG Z REGULAMINU PRACY

§ 9. ..............................................................................................................................

2. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do ośmiu lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do którego/rej dziecko uczęszcza, pracownik zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność w zakładzie pracy oświadczeniem złożonym w formie pisemnej, nadanym przesyłką poleconą najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

podstawa prawna: § 1, § 2 ust. 2 oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1632); art. 108 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA