fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Symbol schorzenia 02-P w orzeczeniu o niepełnosprawności

Fotolia.com
Orzeczenia o niepełnosprawności znów mogą zawierać symbol schorzenia 02-P. Pracodawcy mogą się starać nie tylko o wyższą dopłatę z PFRON na bieżąco, ale też o wyrównanie od 27 czerwca 2018 r.

Zmianę, która na to pozwala, wprowadza nowelizacja ustawy o rehabilitacji (...). Przywraca ona możliwość wpisywania na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu 02-P.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 23 października 2018 r. Jednak osoby niepełnosprawne, które otrzymały orzeczenie w czasie, gdy zespoły orzekające nie wpisywały na nich symbolu 02-P – tj. od 27 czerwca do 22 października 2018 r. – mogą się starać o ich uzupełnienie. Takim uzupełnieniem będzie wydane przez Zespół ds. Orzekania zaświadczenie potwierdzające, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności określonego w orzeczeniu stanowiła choroba psychiczna. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia osoby niepełnosprawne mogą składać począwszy od 23 października br. do Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na podstawie takiego zaświadczenia pracodawca będzie mógł skorygować stany zatrudnienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 (ulgi) lub art. 26a ust.  1b (dofinansowania). Korekta może dotyczyć stanów wykazanych począwszy od daty dostarczenia orzeczenia, które nie zawierało symbolu 02-P (a nie od daty dostarczenia zaświadczenia).

Przykład:

Pracownikowi 30 czerwca 2018 r. skończyła się ważność orzeczenia ze stopniem umiarkowanym i symbolem 02-P. Wystąpił z wnioskiem o kolejne orzeczenie 29 czerwca 2018 r. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydał mu kolejne orzeczenie 9 sierpnia 2018 r., z którego wynikało, że w dalszym ciągu został on zaliczony do umiarkowanego stopnia. Jednak w związku z ogłoszeniem w DzU wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. po 27 czerwca 2018 r., który wstrzymał umieszczanie symbolu 02-P na orzeczeniach, pracownik 10 sierpnia 2018 r. dostarczył pracodawcy tzw. puste orzeczenie, tj. bez żadnego symbolu schorzenia. Po wejściu w życie w/w nowelizacji ustawy o rehabilitacji, kiedy pracownik dostarczy pracodawcy dodatkowe zaświadczenie o chorobie psychicznej wydane przez Zespół ds. Orzekania, pracodawca będzie mógł – od daty wpływu orzeczenia do zakładu, tj. od 10 sierpnia 2018 r. – skorygować stany zatrudnienia w zakresie art. 22 ust. 1 tj. ulg i art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji, tj. podwyższyć miesięczne kwoty dofinansowań, ponieważ pracownik będzie zaliczony do schorzeń szczególnych, jakim jest m.in. choroba psychiczna.

Tym samym pracodawcy mogą odzyskać to, co stracili przez ostatnie cztery miesiące, kiedy nie mogli korzystać z pomocy z PFRON udzielanej w związku z zatrudnianiem osób cierpiących na choroby psychiczne. ?

Wyjaśnienie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z 5 października 2018 r.

Umieszczanie symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P" w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W wyroku z 19 czerwca 2018 r. (SK 19/17; DzU poz. 1241) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (DzU z 2015 r., poz. 1110 oraz z 2017 r., poz. 1541) jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne zamieszczenie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P".

W dniu 13 września br. Sejm RP uchwalił przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Przepisem art. 2 ustawy wprowadzono zmiany do art. 6b ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2018 r., poz. 511 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji", wskazując wprost, że obligatoryjnym elementem orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności są również nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności. Oznacza to, że po wejściu w życie ustawy (czyli po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia), powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności będą także uprawnione do umieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P" w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto ustawa w art. 5 wprowadza przepis przejściowy regulujący sytuację prawną osób niepełnosprawnych orzeczonych w okresie od dnia ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego (czyli od 27 czerwca br.) do dnia wejścia w życie ustawy. Na wniosek osoby niepełnoprawnej, zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie w tym okresie w ostatniej instancji, po jego uprawomocnieniu, będzie wydawał zaświadczenie potwierdzające, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, określonego w tym orzeczeniu, stanowiła choroba psychiczna. Przepisy określają również procedurę wydawania zaświadczeń, w tym tryb odwoławczy. Przedstawienie pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność oraz zaświadczenia, będzie uprawniało pracodawcę do korygowania stanów zatrudnienia, za okresy od dnia przedstawienia orzeczenia.

Powyższe rozwiązanie umożliwi skorzystanie z uprawnień wynikających z przepisów art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (udzielania ulg we wpłatach na Fundusz) oraz art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji (otrzymania zwiększonego miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego) za okres od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy (w przypadku pracodawców posiadających odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym osób ze schorzeniami specjalnymi).

Edyta Sieradzka , wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

podstawa prawna: art. 2, art. 5, art. 7 ustawy z 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU poz. 1925)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA