fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Umieszczenie fotografii pracownika na stronie internetowej - wymagania

Fotolia.com
Umieszczenie fotografii podwładnego na stronie internetowej firmy wymaga jego zgody. Pracodawca nie musi jej posiadać tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Podpisana umowa o pracę nie legalizuje umieszczenia zdjęcia etatowca na stronie internetowej pracodawcy. Do wykonania tej umowy nie jest bowiem wymagane przetwarzanie danych osobowych pracownika w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zatem co do zasady pracodawca, który chce powiesić fotografię podwładnego na firmowej stronie internetowej, musi uzyskać jego zgodę. Ta dana osobowa – tj. wizerunek – wykracza bowiem poza określony w art. 221 § 2 w zw. z § 1 k.p. katalog danych, których podania pracodawca może żądać od podwładnego, a ten musi je ujawnić. >patrz wyciąg z kodeksu pracy.

Obowiązek umieszczenia zdjęcia pracownika na stronie internetowej pracodawcy nie wynika również z odrębnych przepisów. Gdyby tak było, pracodawca nie musiałby uzyskiwać zgody pracownika na wykorzystanie jego zdjęcia na firmowej stronie internetowej (art. 221 § 4 k.p., a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zakładając, że wykorzystanie wizerunku podwładnego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez zakład pracy (np. umieszczenie jego zdjęcia na identyfikatorze jest podyktowane celami bezpieczeństwa, aby odróżnić pracownika od petenta), pracodawca nie musi mieć zgody na przetwarzanie tej danej osobowej. Taki wniosek można wyprowadzić z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

podstawa prawna: art. 221 § 2 i 4 w zw. z § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 917 ze zm.)

Wyciąg z kodeksu pracy

Art. 221 § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko,

2) imiona rodziców,

3) datę urodzenia,

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) wykształcenie,

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA