fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

PFRON - jak dostarczyć wniosek o dofinansowanie dla neipełnosprawnych

www.sxc.hu
Aby uniknąć spóźnienia w dostarczaniu wniosków o dofinansowanie dla niepełnosprawnych etatowców, przedsiębiorca powinien nadać je nawet ostatniego dnia na poczcie, a nie przez firmę kurierską.

Nie na czas

- Czy jeśli wniosek WN-D za maj 2015 r. wysłałem 25 czerwca firmą kurierską, to PFRON ma obecnie rację, odmawiając mi wypłaty dofinansowania za maj? Twierdzi, że wniosek ten został złożony po terminie, bo do PFRON dokumenty wpłynęły 26 czerwca.

Tak. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma rację, gdyż datę złożenia wniosku Wn-D w formie papierowej powinno ustalać się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl art. 57 § 5 k.p.a. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

- wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru,

- nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,

- złożone w polskim urzędzie konsularnym,

- złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej,

- złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku,

- złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Czytelnik przekazał papierowy wniosek Wn-D do PFRON za pośrednictwem firmy kurierskiej, czyli w żaden z wymienionych sposobów. Oznacza to dla niego, że dniem złożenia wniosku w PFRON nie będzie dzień nadania przesyłki kurierowi, ale dopiero dzień dostarczenia wniosku do PFRON, czyli 26 czerwca 2015 r., a jest to jeden dzień po terminie. W ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu przedsiębiorca może złożyć do PFRON wniosek o przywrócenie terminu. Musi jednak uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Tylko odsetki

- Jesteśmy po kontroli PFRON dotyczącej miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych. Wynika z niej, że musimy zwrócić PFRON 10 tys. zł nienależnie otrzymanego dofinansowania z odsetkami. Czy po 1 czerwca br., kiedy w życie weszła część ustawy z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych, możemy wystąpić do PFRON o umorzenie 10 tys. zł nienależnego dofinansowania i odsetek?

Po 1 czerwca br. pracodawca może wystąpić do PFRON wyłącznie o umorzenie lub rozłożenie na raty odsetek, a nie całej kwoty 10 tys. zł z tytułu nienależnie pobranego dofinansowania. 1 czerwca 2015 r. weszła w życie pierwsza część przepisów ustawy z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2015 r., poz. 493). Nowelizacja pozwoliła osobom niepełnosprawnym, które prowadzą działalność gospodarczą, także niepełnosprawnym rolnikom i rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, ubiegającym się o refundację z PFRON składek na ubezpieczenie społeczne, umorzyć (w całości lub w części), rozłożyć na raty spłatę lub odroczyć termin płatności należności pieniężnych dotyczących zwrotu pomocy udzielonej w formie refundacji składek społecznych oraz dla pracodawców odsetek od nienależnie pobranych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Oznacza to, że pracodawca od 1 czerwca br. może wystąpić do PFRON np. o umorzenie lub rozłożenie na raty wyłącznie odsetek od nienależnie otrzymanego wsparcia. Pracodawcy nie mogą występować do PFRON o umarzanie czy rozkładanie na raty kwoty faktycznie nienależnie otrzymanego dofinansowania, które bezwzględnie trzeba oddać Funduszowi. Potwierdziło to Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w piśmie z 5 maja 2015 r. (BON-I-52312.97.2015.LK).

Bez symbolu

- Pracownik leczy się na schorzenie 02-P. Nie ma tego symbolu schorzenia wpisanego w orzeczeniu o niepełnosprawności, ale ma w tym zakresie stosowne zaświadczenie, ważne do końca czerwca 2015 r. Nowe zaświadczenie wystawione 27 lipca 2015 r. złożył w firmie w dniu wystawienia. Czy od 1 do 26 lipca 2015 r. mogliśmy go wliczać do proporcji schorzeń szczególnych czy nie?

Nie, nie można. Dodatkowo przypominam, że od 1 stycznia 2011 r. na podstawie zaświadczenia mówiącego o schorzeniu szczególnym tj. kodu 02-P, i tak pracodawca nie może otrzymać zwiększonego dofinansowania. Owszem tego pracownika na podstawie zaświadczenia, kiedy będzie miał umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, może wliczyć do 30-proc. wskaźnika na potrzeby udzielania ulg we wpłatach na PFRON lub obniżyć wpłatę na PFRON.

Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji) do schorzeń szczególnych zaliczamy pracownika od dnia dostarczenia orzeczenia lub zaświadczenia do zakładu. W tym przypadku więc ponownie należy zaliczyć pracownika do schorzeń szczególnych dopiero od 27 lipca 2015 r.

Sposób dokumentowania szczególnych schorzeń, o których mowa w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji, reguluje załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (DzU z 2014 r., poz. 1988). Zgodnie z objaśnieniem nr 8 do tego załącznika w okresach sprawozdawczych przypadających od stycznia 2009 r. do grudnia 2010 r. włącznie osobami o szczególnych schorzeniach są te, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome w stopniu znacznym i umiarkowanym. Schorzenia te dokumentuje się orzeczeniami, o których mowa w ustawie o rehabilitacji, innymi orzeczeniami lub zaświadczeniami lekarza specjalisty. Natomiast dla okresów sprawozdawczych, począwszy od stycznia 2011 r., osobami o szczególnych schorzeniach są osoby, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję (schorzenia te dokumentuje się orzeczeniami, o których mowa w ustawie, lub innymi orzeczeniami) oraz osoby niewidome w stopniu znacznym i umiarkowanym. Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego może wynikać z sentencji, symbolu przyczyny ułomności, wskazań lub uzasadnienia podanego w orzeczeniu o stopniu inwalidztwa.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA