fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Z urlopu ojcowskiego nie można odwołać

123RF
Pozostający w zatrudnieniu ojciec, który wychowuje dziecko, ma prawo do 2 tygodni urlopu ojcowskiego. Szef nie może go zobowiązać do stawienia się w pracy podczas korzystania z tego uprawnienia.

Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego. Uprawniony może z niego skorzystać w każdym czasie, jednak – jak wskazuje art. 1823 § 1 k.p. – nie dłużej niż:

- do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia, albo

- do upływu 24. miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Z inicjatywy taty

Pracownik może korzystać z tego urlopu niezależnie od tego, czy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym.

Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze do 2 tygodni. Ojciec może go wybrać jednorazowo albo w częściach. Części nie może być więcej niż dwie, a żadna z nich nie może być krótsza niż tydzień (art. 1823 §  1 k.p.).

Urlopu ojcowskiego udziela się wyłącznie na wniosek zainteresowanego pracownika, w którym wskazuje on okres, w którym chce skorzystać z urlopu albo jego części. Oznacza to, że pracodawca nie może udzielić podwładnemu tych dni wolnych z własnej inicjatywy.

Pisemny wniosek o udzielenie urlopu pracownik składa w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z wolnego.

Za czas urlopu ojcowskiego pracownik otrzymuje zasiłek macierzyński, który miesięcznie wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku (art. 29a ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Bez prawa odmowy...

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek zatrudnionego (art. 1823 § 2 k.p.). W razie nieudzielenia urlopu podwładnemu, spełniającemu wymagane warunki, zatrudniający dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika, które jest zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 281 pkt 5 k.p.).

...ani przerwania

Przepisy kodeksu pracy nie przewidują możliwości przerwania urlopu ojcowskiego. Oznacza to, że zarówno pracownik jak i pracodawca nie mają podstaw do jego przerwania, a więc np. szef pracownika przebywającego na urlopie ojcowskim nie może go z niego odwołać i zobowiązać do stawienia się w pracy. —dr Anna Ryl

podstawa prawna: art. 1823 § 1, § 11 i § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

podstawa prawna: art. 29a ust. 1, art. 31 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 372 ze zm.)

podstawa prawna: § 21 ust. 2 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (DzU z 2015 r., poz. 2243)

Załączniki do wniosku

Wraz z podaniem o urlop ojcowski zainteresowany składa:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów,

- kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka – gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione,

- oświadczenie pracownika – ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,

- kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Dokumenty te wskazuje § 21 ust. 2 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA