fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika potwierdzenia legalnego pobytu w Polsce - stanowisko UODO

Adobe Stock
Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, ma prawo żądać od niego przedstawienia dokumentów uprawniających do przebywania na terytorium Polski.

Takie stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozwiewa wątpliwości wielu pracodawców, którzy nie wiedzieli, czy mogą sprawdzać  zezwolenie na pobyt czasowy.

Unijne rozporządzenie ws. ochrony danych osobowych (RODO) nie rozróżnia przetwarzania danych osobowych ze względu na obywatelstwo.

Na podstawie art. 221 § 1 i 3 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę urodzenia;

4) miejsce i adres zamieszkania (adres do korespondencji);

5) wykształcenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

7) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

8) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Natomiast § 4 Kodeksu pracy daje pracodawcy możliwość żądania podania innych danych osobowych niż określone w tym katalogu, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z taką sytuacją administrator danych (pracodawca) będzie miał do czynienia w przypadku, gdy zatrudnia cudzoziemca. Warunki przyjmowania osób niebędących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej określają przepisy odrębnych ustaw.

Pracodawcę zobowiązuje do tego ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z jej art. 2 podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi za obowiązek żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Art. 3 ustawy określa, że pracodawca, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi, musi przechowywać przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca kopię tego dokumentu. Pracodawcom zatrudniającym cudzoziemca przebywającego w Polsce nielegalnie grożą dotkliwe sankcje. Co więcej, pracodawca powinien upewnić się, że tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia do podejmowania pracy na terytorium RP. Dokumenty takie, jak np. wiza turystyczna, tranzytowa, wydana w związku z korzystaniem z ochrony czasowej oraz wiza wydana w związku z przejazdem ze względów humanitarnych, interes państwa bądź zobowiązania międzynarodowe nie są odpowiednie do podejmowania pracy na terytorium RP.

- Przetwarzanie danych osobowych dotyczących pobytu na terenie Polski, wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 Kodeksu pracy, będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli obowiązku prawnego administratora, jakim jest pracodawca, w związku z wspomnianymi wyżej przepisami ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - wskazuje PUODO.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA