fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Wniosek o urlop wychowawczy wiąże pracodawcę

123RF
To, że pracownik nie zachowa terminu do złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, nie pozwala szefowi odmówić jego udzielenia. Może tylko odroczyć jego start.

- Piszę w sprawie urlopu wychowawczego. Pracodawca robi wszystko, by mi go nie dać. Napisałam pismo w sprawie urlopu zaległego i bieżącego, co daje łącznie 41 dni: 23 dni zaległego i 18 dni bieżącego. Dwa tygodnie już upłynęły i otrzymałam pismo, że na urlop zaległy się zgadza, a na bieżący nie. Tym samym pozostało mi 13 dni urlopu do wykorzystania. Wniosek o urlop wychowawczy trzeba złożyć co najmniej 21 dni wcześniej, a skoro na bieżący urlop wypoczynkowy się nie zgodził, to nie mogę teraz zachować takiego terminu. Co mogę zrobić? – pyta czytelniczka.

Pracownica może złożyć wniosek o urlop wychowawczy, a pracodawca musi go udzielić nie później niż po upływie 21 dni od dnia otrzymania podania.

Ważny staż...

Art. 186 kodeksu pracy stanowi, że pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego stażu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlopu udziela się na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Jeżeli jednak z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu w takim wymiarze, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy – na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Urlopy w wymiarach, o których mowa, przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka.

... i data złożenia podania

Zgodnie z art. 186 § 7 k.p., urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a k.p. Aktualnie jest to rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (DzU poz. 2243).

Bez prawa odmowy

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek rodzica. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Wystarczy, że złoży pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Art. 186 § 71 k.p. stanowi, że jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego został złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela urlopu nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia jego złożenia.

Ten ostatni przepis przesądza, że obowiązek udzielenia urlopu wychowawczego ma charakter bezwzględny. Jeżeli wniosek o udzielenie tego urlopu został złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela go nie później niż po upływie 21 dni od dnia złożenia podania.

Warto dodać, że odmowa udzielenia urlopu wychowawczego pracownikowi, któremu urlop ten przysługuje, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny.

- Anna Telec , radca prawny prowadzi Kancelarię Prawa Pracy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA