fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Gdzie znaleźć pracownika z doświadczeniem i konkretnymi umiejętnościami

Fotolia.com
Jeśli pracodawca potrzebuje osoby, która ma doświadczenie i konkretne umiejętności, najłatwiej znajdzie ją korzystając z usług agencji pracy tymczasowej.

W niektórych branżach cyklicznie występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracę w okresie letnim. Zamiast bezpośredniego zatrudnienia dodatkowych pracowników, alternatywą jest m.in. skorzystanie z pracy pracowników tymczasowych.

Trzy podmioty

Pracodawcą takich pracowników jest agencja pracy tymczasowej (dalej: agencja), która zatrudnia ich w celu skierowania do pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu, zwanego „pracodawcą użytkownikiem". Część uprawnień i obowiązków agencji, jako pracodawcy, wykonuje pracodawca użytkownik. W pierwszej kolejności dotyczy to kierowania i organizowania pracy pracowników tymczasowych. Obowiązki pracodawcy użytkownika koncentrują się zaś przede wszystkim na kwestiach BHP oraz ewidencjonowaniu czasu pracy pracowników tymczasowych.

W pozostałym zakresie to jednak agencja, jako pracodawca, ponosi odpowiedzialność wobec pracowników tymczasowych. W szczególności wypłaca im wynagrodzenie, odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne czy zaliczki PIT.

Agencja zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę na czas określony. Jeżeli warunki wykonywania pracy na to pozwalają, dopuszczalne jest zatrudnianie przez agencję pracowników tymczasowych na podstawie umów prawa cywilnego, co przekłada się w szczególności na zakres obowiązków BHP, prawo pracowników tymczasowych do urlopu oraz rozliczanie należności publicznoprawnych.

Ograniczenia w korzystaniu

Wydaje się, że praca tymczasowa jest skrojona na potrzeby rozwiązania problemu zwiększonego zapotrzebowania na pracę w okresie wakacyjnym, gdy dodatkowo część stałych pracowników korzysta z urlopów. Wynika to samej istoty pracy tymczasowej, która powinna dotyczyć zadań:

? o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym, lub

? których terminowe wykonanie przez osoby zatrudnione przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub

? których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Z drugiej strony pracownikowi tymczasowemu nie można powierzyć wykonywania pracy:

? szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 k.p.,

? na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku,

? tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik,

? wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

Te ograniczenia oznaczają, że nie na każdym stanowisku pracy można korzystać z pracy pracownika tymczasowego.

Przykład

Pracodawcy prowadzący huty żelaza i stali nie mogą przyjąć pracowników tymczasowych do prac w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia gazowego. Są to prace szczególnie niebezpieczne.

Również własnemu pracownikowi nie można w okresie wakacyjnym powierzyć dodatkowej pracy wykorzystując w tym celu zatrudnienie tymczasowe (art. 4 ustawy o pracy tymczasowej). Finalnie zaś, zgodnie z ogólnym limitem, pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego maksymalnie łącznie przez 18 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy.

Z prawem do urlopu

Tylko pracownik tymczasowy zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Przy zatrudnieniu na umowie prawa cywilnego urlop nie przysługuje.

Co do zasady pracownik tymczasowy nabywa prawo do 2 dni urlopu za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego lub więcej pracodawców użytkowników. Pracodawca użytkownik ma jednak obowiązek umożliwić mu skorzystanie z urlopu jedynie, gdy okres wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz wynosi co najmniej 6 miesięcy. Przy krótszych okresach pracy tymczasowej pracodawca użytkownik nie musi umożliwiać pracownikowi tymczasowemu skorzystania z urlopu, jeżeli wynika to z uzgodnień pracodawcy użytkownika z agencją.

Jeżeli pracownik tymczasowy nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego, co do zasady przysługuje mu od agencji ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W ekonomicznym rozrachunku agencja prawdopodobnie przerzuci ten koszt na pracodawcę użytkownika na podstawie zawartej umowy.

Umowa z agencją

W tym kontekście nie można zapomnieć o umowie między agencją a pracodawcą użytkownikiem. Umowa ta stanowi podstawę prawną i ekonomiczne uzasadnienie do kierowania przez agencję pracowników tymczasowych do pracodawcy użytkownika. Podobne umowy są często rozbudowane i bardzo szczegółowe. Niewątpliwie ich najistotniejszy element to określenie wysokości wynagrodzenia należnego agencji od pracodawcy użytkownika za skierowanie pracowników tymczasowych do pracy na jego rzecz.

Michał Olszewski associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Co do zasady agencje określają swoje wynagrodzenie należne od pracodawców użytkowników w taki sposób, by pozwalało ono pokryć całość kosztów po ich stronie związanych z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników tymczasowych, a także zapewnić zysk. Skorzystanie z pracowników tymczasowych może być zatem droższe niż bezpośrednie zatrudnienie dodatkowych pracowników. Wybierając takie rozwiązanie, pracodawca użytkownik ogranicza jednak nakłady i koszty związane m.in. z rekrutacją, obsługą administracyjną zatrudnienia czy legalizacją pracy cudzoziemców. Szczególnie ten ostatni aspekt może być istotny, gdy w zmieniających się warunkach naszego rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na rekrutowanie pracowników spośród cudzoziemców. Nie każdy pracodawca jest obeznany z właściwymi w tym zakresie przepisami i procedurami.

Praca tymczasowa – popularne rozwiązanie

Zgodnie z raportem „Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2018 r." przygotowanym przez MRPiPS, w 2018 r. agencje pracy tymczasowej skierowały 776 144 osób do wykonywania pracy tymczasowej (z czego 338 988 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 437 156 osób zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego) do 22 757 pracodawców użytkowników. Spośród pracowników tymczasowych prawie 35 proc. stanowili cudzoziemcy (270 775 osób). Wskazuje to na popularność pracy tymczasowej, duże zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych i konieczność ich rekrutowania również spośród cudzoziemców.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA