fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Koronawirus: łatwiej o pracownika z zagranicy na sezon

Adobe Stock
Zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy ważne chociaż jeden dzień po 13 marca 2020 r. pozwala cudzoziemcowi podjąć pracę sezonową bez nowych dokumentów. W rolnictwie może pracować już na kwarantannie.

Już pierwsza z tzw. tarcz antykryzysowych wprowadziła ułatwienia dla obywateli państw trzecich, przedłużając ich legalny pobyt i pracę w naszym kraju. Gdyby okres ważności np. karty pobytu albo zezwolenia na pracę miał zakończyć się w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to automatycznie zostanie przedłużony do 30. dnia po odwołaniu ostatniego z tych stanów.

Kolejna nowelizacja przepisów, tzw. tarcza 3.0, doprecyzowała możliwości zatrudniania cudzoziemców m.in. do prac sezonowych. Korzystający z pracy obywateli państw trzecich w określonych sektorach gospodarki nie muszą uzyskiwać dla nich zezwoleń pod pewnymi warunkami.

Bez zezwolenia

Zgodnie z art. 15z7 tarczy 3.0 zezwolenie na pracę nie jest wymagane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do 30-go dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, jeżeli:

1) cudzoziemiec wykonuje pracę w zakresie podklas działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz

2) posiada:

- zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę sezonową ważne po 13 marca 2020 r. lub

- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy przypada po 13 marca 2020 r.

Podklasy działalności, o których mowa, obejmują sekcję „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo" oraz sekcję „działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi".

Praca w gospodarstwie

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom sezonowym oraz pracodawcom przebywającym na terenie gospodarstwa, Główny Inspektorat Sanitarny opublikował rekomendacje co do organizacji pracy przez producentów rolnych. Zgodnie z rekomendacjami w wersji aktualnej na 15 czerwca br., w okresie obowiązywania stanu epidemii zalecane jest stosowanie procedur:

- zapobiegawczych dotyczących transportu oraz zasad kwarantanny,

- ograniczających rozpowszechnianie się koronawirusa,

- wdrażanych w razie wystąpienia u pracownika zakażenia koronawirusem.

Cudzoziemców przybywających do Polski w celu wykonywania pracy w gospodarstwach rolnych po przekroczeniu granicy obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, którą mogą odbyć na terenie gospodarstwa, świadcząc jednocześnie pracę (za wyjątkiem cudzoziemców z Unii Europejskiej/EFTA/EOG, posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE). Transport z granicy do miejsca pracy nie powinien zająć dłużej niż 24 godziny i może odbywać się zarówno środkami komunikacji zbiorowej (np. autobus), jak też transportem zapewnianym przez rolnika. Po dotarciu do miejsca docelowego pracodawca ma obowiązek zgłosić właściwej jednostce sanepidu listę osób zatrudnionych w gospodarstwie, które będą odbywać w nim jednocześnie kwarantannę.

Pracownicy zagraniczni muszą mieć wykonany test na obecność koronawirusa. Możliwe jest jego bezpłatne przeprowadzenie w systemie Drive Thru, jeśli pracownik sezonowy jest ubezpieczony w KRUS (jako tzw. pomocnik rolnika). Rolnik może skrócić okres kwarantanny pracownika i wykonać wcześniej test na koronawirusa (najwcześniej w 7. dniu pobytu), ale musi pokryć jego koszt z własnej kieszeni.

W czasie kwarantanny pracownik ma zakaz opuszczania gospodarstwa. Powinien też do minimum ograniczyć kontakty z innymi osobami przebywającymi na jego terenie oraz wykonywać pracę z zasłoniętymi ustami i nosem oraz w jednorazowych rękawiczkach.

Aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, gospodarstwo powinno zapewniać pracownikom maseczki, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji, w zależności od specyfiki wykonywanej przez nich pracy. Co najmniej raz dziennie każdemu zatrudnionemu trzeba mierzyć temperaturę. Jeśli okaże się ona wyższa niż 37oC, pracownika należy odsunąć od pracy i poddać obserwacji. W razie potrzeby należy skorzystać z teleporady lekarskiej.

Rekomendacje GIS zawierają również szereg szczegółowych wytycznych dotyczących organizacji pracy, takich jak:

- konieczność zachowania odległości 1,5 metra między stanowiskami pracy,

- pranie odzieży i pościeli w co najmniej 60oC itd.

Pracodawca powinien wyznaczyć osobę, która – gdy dojdzie do zakażenia pracownika gospodarstwa lub pracownik będzie wykazywał symptomy choroby – powiadomi o tym odpowiednie służby i wdroży procedurę odizolowania tej osoby oraz dezynfekcji pomieszczeń, w których ona przebywała.

Zdaniem autorki

Agata Kałwińska, prawnik w MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Ustawodawca nie sprecyzował, czy zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, które ma być ważne po 13 marca 2020 r., może być wydane w związku z wykonywaniem jakiejkolwiek pracy, czy też musi się ona mieścić w opisanych podklasach działalności. Zapisy tarczy 3.0 nie rozstrzygają również, czy cudzoziemiec w okresie, w którym ma możliwość pracy bez zezwolenia w rolnictwie lub gastronomii, może zmienić pracodawcę. Biorąc jednak pod uwagę literalne brzmienie zapisów tarczy 3.0, zmiana pracodawcy w tej sytuacji powinna być dozwolona bez żadnych dodatkowych formalności.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA