fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Skrócenie okresu wypowiedzenia za odszkodowaniem dla pracownika

Fotolia
W szczególnych okolicznościach okres wypowiedzenia pracownika może trwać miesiąc zamiast przysługujących mu trzech miesięcy. Za pozostały czas firma musi mu jednak zapłacić.

Zdarza się, że ustalony lub przysługujący okres wypowiedzenia może ulec zmianie, a właściwie skróceniu. Warto przeanalizować to zagadnienie, aby przeprowadzić ten proces w zgodzie z przepisami prawa pracy.

Czasem z odszkodowaniem

Jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę z pracownikiem z przyczyn go niedotyczących lub z powodu upadłości albo likwidacji spółki, może skrócić okres wypowiedzenia z trzech miesięcy najwyżej do miesiąca. Decyzja ta nie wymaga zgody zwalnianego.

Pracodawca musi być jednak świadomy, że ze skróceniem okresu wypowiedzenia w tym konkretnym przypadku wiąże się konieczność wypłaty odszkodowania. Pracownik zaś musi wiedzieć, że umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu w momencie zakończenia skróconego, a nie przysługującego mu kodeksowo, okresu wypowiedzenia.

Pracodawca, który skróci okres wypowiedzenia z trzech miesięcy do miesiąca, przy zachowaniu wymienionych przyczyn wypowiedzenia, postępuje zgodnie z przepisami prawa pracy oraz zmniejsza koszty rozliczenia z pracownikiem. Od należnego pracownikowi odszkodowania ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale nie nalicza, nie wykazuje i nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Odszkodowanie w całości podlega zwolnieniu z tych składek. Pracownik dzięki temu otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto za okres skróconego wypowiedzenia. Dodatkowym atutem jest też fakt, że w przypadku pozostawania w tym czasie bez pracy, okres ten wlicza się do okresu zatrudnienia.

Nieważna umowa...

Od 22 lutego 2016 r. – po wejściu w życie nowelizacji przepisów dotyczących długości okresu wypowiedzenia – skrócony okres wymówienia z zachowaniem prawa do odszkodowania może dotyczyć nie tylko, jak to było przed zmianą, umów na czas nieokreślony. W obecnym stanie prawnym również te zawarte na czas określony, można rozwiązać za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Ten zaś można skrócić – w opisanych okolicznościach – maksymalnie do miesiąca.

...ale długość wymówienia

O ile nieistotny jest czas, na jaki zawarto umowę, o tyle kluczowa jest długość okresu wypowiedzenia oraz jednostronne oświadczenie pracodawcy dotyczące zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia. Można bowiem skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia i to wyłącznie przez wspomniane jednostronne oświadczenie pracodawcy.

...i forma skrócenia

Jeżeli skrócenie nastąpi na mocy porozumienia stron, przepisy k.p. (art. 361 § 1 i § 2) nie będą miały zastosowania. W konsekwencji wyklucza to możliwość wypłaty odszkodowania zwolnionego ze składek. Natomiast okres, o jaki zostanie skrócone wypowiedzenie, nie będzie wliczony do okresu zatrudnienia w przypadku pozostawania przez pracownika bez pracy.

Możliwe także porozumienie

Kodeks pracy przewiduje ustalenie wcześniejszego zakończenia stosunku pracy po złożeniu wypowiedzenia przez jedną ze stron. Artykuł 361 § 6 dodatkowo reguluje, że taka forma skrócenia nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. W praktyce oznacza to, że nie zawsze skrócenie okresu wypowiedzenia oznacza rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – nadal może to być bowiem wypowiedzenie przez jedną z nich. Przepisy nie precyzują żadnych wymogów formalnych w tej kwestii, nie wymagają uzasadnienia i nie wskazują, na czyją prośbę może zostać zastosowane skrócenie. Dodatkowo warto podkreślić, że nie ma tu mowy o wypłacie odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, a jakakolwiek dodatkowa wypłata jest traktowana jak normalne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA