fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Czy sprzedający musi wystawić informację o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON?

Fotolia.com
Sprzedający ma obowiązek wystawić informację o kwocie obniżenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tylko wtedy, gdy kontrahent zapłacił mu w terminie wynikającym z faktury.

- Czy sprzedający może zostać ukarany, jeśli nie wystawi informacji o kwocie obniżenia (kwoty ulgi) nabywcom produkcji lub usług? Część kontrahentów spółki (sprzedającego) to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, kontrahenci, którzy – z uwagi na stan zatrudnienia poniżej 25 osób – nie muszą dokonywać wpłat na PFRON oraz zakłady pracy chronionej. Nie są oni zainteresowani kwotą obniżenia.

Sprzedający powinien wystawić INF-U wszystkim uprawnionym klientom. Inaczej naraża się, że podczas kontroli zostanie ukarany. To stanowisko Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Jednak liczę, że po wakacjach Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawi długo wyczekiwaną nowelizację art. 22 ustawy o rehabilitacji, która powinna wejść w życie najpóźniej od 1 stycznia 2018 r. Wówczas być może sprzedający będzie miał obowiązek wystawić INF-U tylko tym klientom, którzy o to do niego wystąpią.

Zgodnie z art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych sprzedający wystawia informację o kwocie obniżenia niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Przepis ten nie wskazuje, któremu nabywcy należy wystawić informację, co oznacza, że należy ją wydać każdemu nabywcy, któremu wystawiono fakturę. Nie ma znaczenia, czy jest on zobowiązany do wpłat na PFRON, ani czy podlega obowiązkowi wpłat (np. z uwagi na niższe niż 25-etatowe zatrudnieniem ogółem czy posiadanie statusu ZPCH).

Zgodnie z art. 22 ustawy o rehabilitacji jednym z warunków nabycia przez nabywcę prawa do obniżenia wpłat na PFRON jest dokonanie zakupu własnej produkcji lub własnej usługi sprzedającego. Zatem stronami kooperacji uprawniającej do obniżenia wpłat są: sprzedający, który jej udziela i nabywca usługi lub produkcji, który po uzyskaniu informacji o kwocie obniżenia może ją wykorzystać do obniżenia wpłaty na PFRON.

Ustawa o rehabilitacji nie precyzuje, jakimi cechami powinien się charakteryzować nabywca – jest on określony tylko jako zobowiązany do wpłat. Ponadto, użycie sformułowania „nabywca" zostało zastosowane wyłącznie dlatego, że art. 22 ustawy o rehabilitacji normuje nabycie, obliczenie i wykorzystanie obniżenia wpłat na PFRON. Zmienne określanie nabywcy raz jako kupującego usługi lub produkcję sprzedającego, raz jako otrzymującego informację o kwocie obniżenia, a raz jako korzystającego z obniżenia wpłaty, wprowadzałoby zbędne zamieszanie. Nabywca nie musi być zobowiązany do wpłat w dniu dokonania zakupu, w dniu dokonania zapłaty, czy też otrzymania informacji o kwocie obniżenia. Musi natomiast być zobowiązany do wpłaty w momencie korzystania z obniżenia.

Z tego względu sprzedający ma obowiązek wystawienia informacji INF-U każdemu nabywcy, który dokonał zakupu określonego w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, gdy zakup ten został udokumentowany fakturą określającą termin płatności, a zapłata za zakup nastąpiła w tym terminie.

O tym, że wystawienie informacji stanowi obowiązek sprzedającego, przesądza użycie w art. 22 trybu twierdzącego "sprzedający wystawia informację". Przepis ten nie przewiduje możliwości składania oświadczeń przez nabywcę dotyczących tego, czy życzy sobie otrzymywać informacje o kwotach obniżenia. Uzyskanie przez niego prawa do obniżenia następuje w dniu otrzymania informacji od sprzedającego. W momencie wystawiania informacji o kwocie obniżenia prawo do tego obniżenia jeszcze mu nie przysługuje. Nabywca może dysponować tylko prawem, które już nabył. Nie może zatem ani wnioskować o prawo, które mu przysługuje na mocy ustawy, ani zrezygnować z prawa, które jeszcze mu nie przysługuje. Dlatego nie może złożyć wiążącego oświadczenia, że nie zamierza korzystać z obniżenia i nie chce informacji o jej kwocie.

W art. 22b ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji przewidziano wpłatę na Fundusz za naruszenie terminu wystawienia informacji, określonego w art. 22 ust. 10 pkt 1 tej ustawy. Użycie sformułowania „naruszenie terminu", a nie „nieterminowe wystawienie informacji", oznacza, iż wpłata z powyższego tytułu dotyczy niewydania przez sprzedającego informacji w czasie przeznaczonym na wykonanie tej czynności, tj. w przypadkach:

- niewystawienia informacji INF-U,

- nieterminowego wystawienia informacji INF-U.

W przypadku niedochowania terminu, na sprzedającym ciąży obowiązek dokonania wpłaty na PFRON w wysokości 10 proc. kwoty obniżenia wykazanej w informacji niewystawionej terminowo. Sprzedający jest zobowiązany do uiszczenia tej wpłaty w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te okoliczności zostały ujawnione w wyniku kontroli, o której mowa w art. 22a ustawy o rehabilitacji lub czynności sprawdzającej, o której mowa w art. 272 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2015, poz. 613 ze zm.).

Zgodnie z art. 22b ust. 2 ustawy o rehabilitacji sankcja ta nie ma zastosowania, gdy wysokość wpłaty nie przekracza 5-krotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

-Czy dla potrzeb obliczenia ulgi dla kontrahentów (nabywców) powstaje obowiązek ponownego zaliczania pracowników do stanu zatrudnienia niepełnosprawnych (w poprzednich miesiącach pracownicy byli w tzw. okresie oczekiwania na orzeczenie). Innymi słowy – czy trzeba wstecznie zaliczać pracowników niepełnosprawnych do stanu zatrudnienia?

Tak. Taką decyzję wydał również PFRON dla jednego z pracodawców, tj. sprzedających. Z przepisu art. 2a ust. 1 ustawy o rehabilitacji wynika, że osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Jednak w przypadku przedłożenia pracodawcy kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli:

- z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, i jednocześnie

- wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (art. 22 ust. 2 ustawy o rehabilitacji).

Bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna (art. 22 ust. 3 ustawy o rehabilitacji).

Z treści przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że w przypadku, gdy pracownik w terminie złożył wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia (czyli najpóźniej w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia), to pracodawca wlicza go do stanu zatrudnienia od dnia złożenia wniosku (przy założeniu, że z treści orzeczenia jednoznacznie wynika, że w tym okresie pracownik był osobą niepełnosprawną). Natomiast jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia w terminie, o którym mowa w art. 2a ust. 2 ustawy o rehabilitacji, to pracodawca wlicza go wstecznie do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych maksymalnie w okresie do 3 miesięcy wstecz, licząc od daty przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia (art. 2a ust. 3 ustawy o rehabilitacji).

W takiej sytuacji sprzedający ma obowiązek skorygowania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON i bezzwłocznego przekazania korekt nabywcom. Takie stanowisko potwierdziło też Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, które w piśmie z 27 czerwca 2013 r. (BON-I-52311-222-2-LK/2013) stwierdziło, że w razie powzięcia wiadomości o zmianie ex post danych, na podstawie których obliczono kwotę ulgi, należy niezwłocznie skorygować uprzednio wystawioną informację.

- Jestem pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Jako sprzedawca usług spełniam warunki do wystawiania nabywcom informacji o przysługujących im ulgach z tytułu wpłat na PFRON. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w swoim piśmie z 16 stycznia 2017 r. (BON-I-52315.126.2016.LK) stwierdziło, że sprzedający wystawia informację każdemu nabywcy, którego zakup został udokumentowany fakturą, a płatność za zakup nastąpiła w terminie określonym na fakturze. W związku z tym uważam, że nie muszę wystawiać informacji o przysługującej uldze we wpłatach na PFRON w przypadku nabywcy, którego zakup został udokumentowany fakturą, jeśli płatność za zakup nie nastąpiła w terminie określonym na fakturze. Czy mam rację?

Tak, pracodawca ma rację. Artykuł 22 ust. 2 ustawy o rehabilitacji ustanawia dwa warunki obniżenia wpłat:

- terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz

- otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

O tym, że wystawienie informacji o kwocie obniżenia stanowi obowiązek sprzedającego przesądza użycie w art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy o rehabilitacji trybu twierdzącego w sformułowaniu „sprzedający wystawia informację".

Strony kooperacji powinny jednolicie, zarówno w umowie, jak i na fakturze określić termin płatności. Jeżeli tego nie uczynią, to zastosowanie znajduje art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji. Zgodnie z nim informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. Z tego względu, w razie rozbieżności co do określenia terminu płatności, za terminową – dla celów nabycia obniżenia – uznaje się wyłącznie zapłatę w terminie określonym na fakturze. Zatem w razie uiszczenia należności:

- po terminie określonym na fakturze, lecz przed upływem terminu określonego w umowie – nabywca nie nabywa prawa do obniżenia,

- po terminie określonym w umowie, lecz przed upływem terminu określonego na fakturze – nabywca nabywa prawo do obniżenia.

Wskazanie na termin określony na fakturze nie ma wpływu na ocenę terminowości zapłaty w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, lecz stanowi warunek wystawienia informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy o rehabilitacji termin wystawienia informacji INF-U jest dwustronnie ograniczony:

- data początkowa to wystawienie informacji o kwocie obniżenia niezwłocznie po uregulowaniu przez nabywcę należności za zakup w terminie określonym na fakturze,

- data końcowa to nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup.

Zatem w przypadku dokonania zapłaty za zrealizowaną produkcję lub usługę po terminie płatności określonym na fakturze, po stronie sprzedającego nie powstaje obowiązek wystawienia informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Edyta Sieradzka wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA