fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

PFRON: błędnie złożony podpis odbierze prawo do obniżenia wpłaty na Fundusz

www.sxc.hu
Na dokumencie uprawniającym do obniżenia wpłaty na PFRON musi się własnoręcznie podpisać osoba upoważniona do tego przez pracodawcę. Wyklucza ta użycie podpisu mechanicznego czy niekwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Wystawiamy miesięcznie bardzo dużo dokumentów INF-U dla naszych klientów. Wszystkie podpisujemy w trzech egzemplarzach, co znacznie zwiększa ich liczbę. Czy przepisy dopuszczają podpisywanie dokumentów INF-U przy pomocy faksymile (kopii podpisu odbitej mechanicznie za pomocą pieczątki)?

Jak wyjaśnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informacja o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (INF-U) stanowi oświadczenie sprzedającego, mające wpływ na wysokość wpłat na Fundusz. Aby miało ono wiążącą moc, powinna je podpisać osoba upoważniona do złożenia podpisu w sposób umożliwiający jej identyfikację. Tak też podano w objaśnieniach do formularza INF-U – w przypisie 25 dotyczącym podpisu (poz. 42). Wskazuje on, że:

- należy złożyć podpis osoby, której imię i nazwisko zostały wpisane w poz. 41, a w przypadku niewypełnienia poz. 41 – podpis pracodawcy,

- złożenie podpisu wykraczającego poza poz. 42 nie powoduje nieważności informacji.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2008 r. (IV CZ 23/08) podpis mechaniczny (faksymile) może zastąpić podpis na dokumencie tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi. W innych przypadkach faksymile nie może być uważane za spełniające wymagania złożenia podpisu. Faksymile nie jest podpisem, a jedynie jego kopią, którą może odcisnąć na dokumencie inna osoba. Immanentną cechą podpisu jest natomiast jego własnoręczność, która to cecha umożliwia funkcję identyfikacyjną.

Dokument może być natomiast podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Powinien on spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Rozporządzenie e-IDAS).

- Wystawiłem fakturę klientowi, który nabył moją produkcję. Zapłata wpłynęła w terminie, ale dokonała jej inna firma – na wyciągu w nazwie nadawcy jest firma, która jak się okazało po sprawdzeniu w KRS, jest wspólnikiem tej spółki (klient to spółka z o.o.) i posiada w niej całość udziałów (rubryka 7 KRS). W tytule przelewu podano nazwę mojego klienta (taką jak na fakturze) i nr faktury. Czy mamy prawo wystawić klientowi INF-U?

OBPON uzyskał na to pytanie odpowiedź PFRON. Zgodnie z nią, przepisy art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2016 r., poz. 2046 ze zm.) wskazują, iż jednym z warunków obniżenia wpłaty jest uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze. Należy pamiętać, iż wystawiane informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON wpływają na wysokość wpłat dokonywanych przez pracodawców – wpłat stanowiących środki publiczne. Z tego względu nie można przyjąć, iż zapłata należności dokonana przez osobę czy podmiot inny niż nabywca zostanie automatycznie zaliczona na spłatę zobowiązań nabywcy wobec sprzedającego.

W takim przypadku istotne jest posiadanie, zarówno przez sprzedającego jak i nabywcę, dokumentu, który będzie podstawą do takiego działania przez osoby czy podmiot inne niż nabywca. Takim dokumentem może być umowa pomiędzy sprzedającym a nabywcą, która zawiera stosowne postanowienia w tym zakresie. Może być nim także umowa spółki klienta, przewidująca takie zachowanie wspólnika (zgodnie z art. 151 k.s.h. wspólnik spółki z o.o. nie odpowiada za zobowiązania spółki i jest zobowiązany jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki). Może to być każdy inny dokument, który umocowuje wpłacającego (w opisanym poniżej przypadku – wspólnika klienta) do zapłaty sprzedającemu należności z tytułu zakupu usługi lub produkcji.

Brak takiego dokumentu powoduje brak podstawy do dokonania wpłaty przez osobę lub podmiot inny niż nabywca, a tym samym brak możliwości uznania za spełniony warunek obniżenia wpłaty na PFRON, tj. uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze.

- Czy możemy naszemu klientowi wystawić ulgę obniżającą wpłaty na PFRON za podnajem pomieszczeń (wystawiamy fakturę)? Nadmieniam, że nie jesteśmy właścicielami pomieszczenia, ale również je wynajmujemy. W umowie nie ma zastrzeżonego podnajmu. Czy to jest nasza usługa własna czy nie? Naszym zdaniem tak, ponieważ to my im te pomieszczenia wynajmujemy.

Z odpowiedzi PFRON wynika, że jeśli sprzedający świadczy własną usługę podnajmu, w ramach umowy zawartej z nabywcą, to należy przyjąć, iż jest to usługa, o której mowa w art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2016 r. z późn.zm.). W takim przypadku sprzedający wystawia nabywcy informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Istotne jest, aby rozliczenie między stronami kooperacji – nabywcą i sprzedającym – odbywało się na podstawie zawartej między nimi umowy podnajmu, a nie refakturowanej umowy najmu zawartej przez sprzedającego z właścicielem nieruchomości.

- Edyta Sieradzka, Wiceprezes Ogólnopolskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA