fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Umowa o dzie這: rycza速 czy kosztorys

123RF
Przy ustalaniu wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzie這 mo積a skorzysta z dw鏂h rozwi頊a: ustalenia wynagrodzenia rycza速owego lub kosztorysowego.
Wysoko wynagrodzenia za wykonanie dzie豉 mo積a okreli przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Je瞠li strony tego nie doprecyzowa造, to uzna nale篡, 瞠 mia造 na myli zwyk貫 wynagrodzenie tego rodzaju. Mo積a równie bra pod uwag uzasadniony nak豉d pracy, a tak瞠 inne nak豉dy. Jeli strony umówi造 si o wynagrodzenie rycza速owe, to przyjmuj鉍y zamówienie nie mo瞠 蕨da jego podwy窺zenia, nawet je瞠li w czasie zawierania umowy nie mo積a by這 przewidzie rozmiaru lub kosztów prac. Jedyny wyj靖ek dotyczy sytuacji, gdyby wykonanie dzie豉 grozi這 przyjmuj鉍emu zamówienie ra蕨c strat. Wówczas s鉅 mo瞠 podwy窺zy rycza速 lub rozwi頊a umow.
W orzecznictwie wskazuje si, 瞠 z 蕨daniem podwy窺zenia rycza速u mo積a wyst雷i tak瞠 po wykonaniu dzie豉. Jednak wykonanie dzie豉 w terminie jest obowi頊kiem wykonawcy, a domaganie si wy窺zej zap豉ty nie odracza umówionego terminu wykonania dzie豉. Natomiast zwlekanie z wykonaniem dzie豉, nara瘸 wykonawc na zarzut nienale篡tego wykonania zobowi頊ania. Nie mo積a tolerowa, aby wykonawca utrzymywa stan niewykonania dzie豉 z uwagi na to, 瞠 tylko w takiej sytuacji móg豚y on uzyska podwy窺zenie rycza速u (wyrok S鉅u Najwy窺zego z 11 stycznia 2017 r., IV CSK 109/16). Ukszta速owanie wynagrodzenia jako rycza速owego wyklucza mo磧iwo ubiegania si przez wykonawc o sfinansowanie przez zamawiaj鉍ego prac dodatkowych, o ile ich rozmiar by豚y odmienny od tego umownie okrelonego (wyrok S鉅u Apelacyjnego w Krakowie z 20 czerwca 2016 r., I ACa 619/15).
Wynagrodzenie kosztorysowe to wynagrodzenie okrelone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów. Je瞠li w toku wykonania dzie豉 zmieni豉 si wysoko cen lub stawek obowi頊uj鉍ych dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, ka盥a ze stron mo瞠 蕨da zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak nale積oci uiszczonej za materia造 lub robocizn przed zmian cen lub stawek. Ponadto, je瞠li w toku wykonywania dzie豉 zajdzie konieczno prac, które nie by造 przewidziane, a zestawienie sporz鉅zi zamawiaj鉍y przyjmuj鉍y zamówienie mo瞠 蕨da podwy窺zenia wynagrodzenia. Je瞠li zestawienie sporz鉅zi sam przyjmuj鉍y zamówienie mo瞠 on 蕨da podwy窺zenia wynagrodzenia, gdy mimo niezachowania nale篡tej starannoci nie móg przewidzie koniecznoci prac dodatkowych.
Wybór wynagrodzenia rycza速owego lub kosztorysowego zale篡 wi璚 od stron umowy. S鉅 Apelacyjny w Gda雟ku wskaza (wyrok z 26 lutego 2016 r., V ACa 381/15), 瞠 dla okrelenia charakteru wynagrodzenia za wykonane roboty nie ma znaczenia to, czy strony u篡造 w umowie zwrotów rycza速owe" lub kosztorysowe". Kluczowa jest istota postanowie. Przy wynagrodzeniu rycza速owym warto nale積ego wynagrodzenia nie jest zale積a od czynników okrelaj鉍ych przewidywany zakres prac, ilo zu篡tego materia逝, ani przyj皻ych cech jednostkowych lub stawek robocizny. Natomiast w modelu kosztorysowym strony ustalaj, 瞠 podstaw okrelenia wynagrodzenia jest zestawienie planowanych prac i kosztów. ?
r鏚這: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wywietlimy artyku za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA