fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Angaż próbny nie może obejmować całego sezonu i trwać kilkanaście miesięcy

123RF
W sobotę upływa termin uzupełnienia dawnej umowy na czas określony zawartej na wykonywanie pracy przez okres kadencji o informację, że została przyjęta właśnie w tym celu.

Pracodawcy muszą to zrobić do 21 maja. Taki sposób postępowania wynika z przepisów przejściowych nowelizacji kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 1220; dalej: nowelizacja). Weszła ona w życie 22 lutego 2016 r. i istotnie zmieniła także inne zasady zatrudniania członków zarządu spółek kapitałowych. Dotyczy to zwłaszcza osób z zarządu zatrudnionych na podstawie terminowych umów o pracę.

Kodeks spółek handlowych, który jest podstawą funkcjonowania kapitałowych spółek prawa handlowego (tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych), nie rozstrzyga jednoznacznie, w jakiej formie mogą być zatrudniane osoby mające pełnić funkcje członków ich zarządów. Nie zawiera także żadnych wskazówek co do rodzaju umowy o pracę takiej osoby. W praktyce z członkami zarządu spółek kapitałowych zawiera się zarówno umowy na czas nieokreślony, jak i terminowe.

Na czas określony

Nowelizacja określiła maksymalny czas trwania umów na czas określony oraz limituje ich liczbę. Łączne zatrudnienie na podstawie takiej umowy nie może przekroczyć 33 miesięcy. Ponadto z tym samym pracownikiem można zawrzeć tylko trzy angaże na czas określony, a czwarty będzie miał skutki umowy na czas nieokreślony. Wynika to z nowego brzmienia art. 251 § 1 k.p. Decydując się zatem na zawarcie z członkiem zarządu umowy na czas określony, spółka musi pamiętać o tych ograniczeniach. Chodzi o to, aby wskutek zawarcia umowy na dłużej niż 33 miesiące lub wskutek przyjęcia czwartej umowy nie doszło do związania się angażem bezterminowym.

Poza limitem

Jednak art. 251 § 1 k.p. nie stosuje się do umów zawieranych w celu wykonywania pracy przez okres kadencji. Wynika to z art. 251 § 4 pkt 3 k.p. To szczególne unormowanie dla umów zawieranych po to, aby świadczyć pracę przez kadencję (np. w zarządzie spółki), wyłączyło je spod rygorów ograniczających umowy terminowe co do ich długości i liczby. Oznacza to, że przez okres kadencji we władzach spółki można zawierać umowy na dłużej niż 33 miesiące i tych angaży może być więcej niż trzy. Spółkom będącym pracodawcami pozwala to zawierać z członkiem zarządu umowę w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, np. na pięć lat.

Jednak umowa zawierana w tym celu powinna mieć informację o takim jej charakterze (art. 29 § 11 k.p.), a dokładniej ma wskazywać fakt, że właśnie po to jest zawierana. Przy przyjmowaniu takiego angażu strony muszą pamiętać o tym wymogu. Nie trzeba natomiast zawiadamiać okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy, gdyż obowiązek ten dotyczy tylko sytuacji określonej w art. 251 § 4 pkt 4 k.p.

Uwaga! 21 maja upływa termin uzupełnienia umowy na czas określony zawartej w celu wykonywania pracy przez okres kadencji trwającej w dniu wejścia w życie nowelizacji o informację, że umowa została zawarta w tym celu. Przepisy przejściowe wskazały, że trzeba to zrobić w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.

Pisaliśmy o tym szczegółowo w Tygodniku „Praca i ZUS" z 12 maja 2016 r., przytaczając odpowiedź resortu pracy na interpelację poselską.

Takie samo rozwiązywanie

Nowelizacja generalnie dopuściła wypowiadanie umów na czas określony. Od 22 lutego każdy angaż terminowy można rozwiązać za wypowiedzeniem, tak jak umowę na czas nieokreślony. Długość okresu wypowiedzenia zależy od zakładowego stażu pracy. Według art. 36 § 1 k.p. wynosi on:

- dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,

- miesiąc, jeżeli był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy,

- trzy miesiące, jeżeli pracował co najmniej trzy lata.

Do tego okresu wlicza się zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy, jeżeli jego zmiana nastąpiła na zasadach z art. 231 k.p. Dotyczy to także innych przypadków, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzednika zatrudniającego tego pracownika (art. 36 § 11 k.p.).

Co usunięto

Nowelizacja zlikwidowała umowę na czas wykonywania określonej pracy. Od 22 lutego 2016 r. nie można już przyjąć tego rodzaju angażu z członkiem zarządu. Po tej dacie strony musiały wybrać między umową na czas nieokreślony lub na czas określony (ale może to być umowa w celu wykonywania pracy przez okres kadencji zarządu).

Zdaniem autora

Ryszard Sadlik, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

Skutki praktyczne w razie zawarcia przez strony umowy na czas określony w celu świadczenia przez członka zarządu pracy przez okres jego kadencji są tylko częściowo zbliżone do tych wynikających z umowy na czas wykonywania określonej pracy – pracy w zarządzie spółki. Tylko bowiem upływ kadencji zarządu skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, natomiast w innych przypadkach zakończenia pracy we władzach (np. w wyniku odwołania z pełnionej funkcji przez zgromadzenie wspólników) do rozwiązania angażu konieczne jest jeszcze złożenie wypowiedzenia.

W praktyce może to być utrudnienie dla spółki decydującej się na rozwiązanie stosunku pracy z członkiem zarządu. Konieczność złożenia wymówienia wiąże się z zachowaniem zakazów i ograniczeń dopuszczalności wypowiedzenia ustanowionych przez kodeks pracy (np. art. 39, 41, 177) oraz przepisy szczególne.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA