fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Nowy tryb wydawania zaświadczenia A1 - ważne dla ubezpieczonych w ZUS obywateli państw spoza UE

Fotorzepa/ Jerzy Dudek, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek
Od 2 maja 2018 r. zmieniły się zasady ustalania miejsca zamieszkania osób ubiegających się o zaświadczenie A1. Jest to szczególnie istotne w przypadku obywateli państw trzecich.

Do takich osób stosujemy art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010. Aby obywatel państwa trzeciego mógł otrzymać zaświadczenie A1, musi legalnie zamieszkiwać w państwie członkowskim i przemieszczać się pomiędzy państwami członkowskimi. Jeśli taka osoba nie zamieszkuje legalnie w państwie członkowskim, to nie jest objęta unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W konsekwencji nie otrzyma zaświadczenia A1.

Obywatel państwa trzeciego, który chce otrzymać zaświadczenie A1 musi wypełnić formularz US-54 ,,Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”. Formularz ten należy dołączyć do wniosku o A1, tak aby ZUS mógł ocenić, czy osoba spełnia ten warunek.

Aby ZUS uznał, że osoba spełniła ten warunek, musi ona:

1. Posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów, który uprawnia ją do pobytu w Polsce:

a) wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (DzU z 2017 r. poz. 2206 ze zm.),

b) wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym – art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach,

c) wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 pkt 5 i 5a ustawy o cudzoziemcach – art. 60 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.

2. Być rezydentem podatkowym w Polsce (posiadać certyfikat rezydencji podatkowej).

Uwaga!

Warunki wymienione w pkt 1 i 2 muszą być spełnione łącznie. Są to jedyne bezwzględnie obowiązujące kryteria brane pod uwagę przy ocenie, czy jest spełnione kryterium legalnego zamieszkania.

ZUS wyda zaświadczenie A1, jeśli cudzoziemiec spełni warunek legalnego zamieszkania oraz odpowiednie warunki określone w regulacjach unijnych, w szczególności w przepisach rozporządzenia 883/2004 i rozporządzenia 987/2009.

Cudzoziemiec obligatoryjnie musi wypełnić sekcje:

Należy pamiętać o obowiązkowym wypełnieniu sekcji 1. – 6. Niewypełnienie tych sekcji spowoduje konieczność wystąpienia przez ZUS o uzupełnienie Informacji, co może przedłużyć rozpatrzenie wniosku.

Należy też pamiętać o dołączeniu do wniosku kopii posiadanego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 oraz „Zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji)”, o którym mowa w pkt 2, wydane przez organ podatkowy.

Pozostałe sekcje:

mają charakter informacyjny.

Powyższe zasady obowiązują od 2 maja 2018 r. Na tych zasadach zostaną rozpatrzone pierwszorazowe wnioski, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą oraz wnioski, które wpłynęły przed tą datą, pod warunkiem, że do tej daty nie zostały wydane zaświadczenie A1 bądź decyzja o odmowie jego wydania.

Podstawy prawne:

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA