fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Kto zapłacy za wypadek przy pracy

Anna Materny
materiały prasowe
Mimo że świadomość Polaków dotycząca praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców w zakresie bezpieczeństwa jest coraz większa, nadal odnotowuje się wzrost wypadków przy pracy. W 2016 r. liczba poszkodowanych wyniosła 87 886 osób, czyli o 0,3 proc. więcej niż rok wcześniej – w tym 239 osób zginęło, a 464 doznało wypadku z ciężkim obrażeniem ciała.

Z danych GUS wynika, że do najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy dochodzi wskutek nieprawidłowego zachowania się pracownika (60,1 proc. przypadków). Najwięcej urazów dotyczy kończyn górnych – prawie 44 proc. przypadków oraz kończyn dolnych – ok. 35 proc. (GUS, Wypadki przy pracy w 2016 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,3,26.html).

Najczęstszą przyczyną wypadków jest brak odpowiednich szkoleń BHP wśród pracowników lub przeprowadzanie ich w sposób niedbały. W latach 2014–2015 inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 4,9 tys. kontroli tematycznych związanych ze szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które wykazały, że co trzeci pracodawca nie zadbał o przeprowadzenie kursów BHP lub zrobił to niewłaściwie.

Kto ponosi odpowiedzialność

Przepisy prawa nakładają na pracodawcę wiele obowiązków w sytuacji, gdy pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Jednym z nich, związanym z otrzymaniem informacji o wypadku, jakiemu uległ pracownik (oprócz udzielania mu pomocy i zabezpieczenia miejsca zdarzenia) jest powołanie zespołu powypadkowego. Ma on ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia oraz to, czy pozostaje ono w związku z pracą. Zespół powypadkowy sporządza protokół, który stanowi podstawę do ustalenia świadczeń dla pracownika lub jego rodziny.

Gdy konsekwencją wypadku jest stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu pracownika, może on ubiegać się w ZUS o jednorazowe odszkodowanie. Jego wysokość ustalana jest każdorazowo na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej.

Niestety, gdy do wypadku doszło z winy pracownika, to zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 2002 r. poszkodowany w wypadku przy pracy nie uzyska nic – jeśli zdarzenie jest skutkiem złamania przez niego przepisów o ochronie życia i zdrowia. Zwłaszcza gdy nastąpiło to umyślnie lub z powodu jego rażącego niedbalstwa.

Polisa grupowa...

Pracownicy są objęci obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi – chorobowym, wypadkowym, emerytalnym i rentowym. Wielu pracodawców dodatkowo ubezpiecza grupowo pracowników na życie. Niezależnie od możliwości uzyskania świadczeń z ZUS, pracownik lub przedsiębiorca, który uległ wypadkowi przy pracy, może wówczas otrzymać także dodatkowe świadczenie z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia NNW – pod warunkiem, że wykupił tego typu polisę.

Pracownik może przystąpić do grupowego programu ubezpieczeniowego, który dostępny jest w zakładzie pracy lub ubezpieczyć się we własnym zakresie. Rozważając te możliwości należy mieć na uwadze fakt, że grupowe ubezpieczenia mają swoje wady. Niska składka często przekłada się na relatywnie niskie świadczenia. Ubezpieczenia grupowe charakteryzuje też mała elastyczność – polisa nie jest dostosowana do indywidualnych potrzeb ubezpieczonych. Przykładowo osoby w starszym wieku płacą składkę na ubezpieczenie, w zakresie którego przysługuje im świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Osoby, które chcą posiadać pełną i właściwą ochronę, powinny rozważyć zakup polisy indywidualnej.

... lub indywidualna

Dodatkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, mogą być dobrym uzupełnieniem tzw. ubezpieczenia wypadkowego. Ochrona ubezpieczeniowa nie musi obejmować tylko zdarzeń mających miejsce w trakcie wykonywania pracy, lecz również w czasie wolnym czy w podróży. Co więcej, zakres ubezpieczenia, oprócz podstawowego ryzyka doznania uszczerbku na zdrowiu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, może dotyczyć także wielu innych zdarzeń ubezpieczeniowych, m.in. zwrotu kosztów nabycia protez i środków ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów, zasiłku dziennego za pobyt w szpitalu lub okres niezdolności do pracy, zwrotu kosztów ratownictwa, zwrotu niezbędnych z medycznego punktu widzenia kosztów leczenia, czy świadczeń powypadkowych typu assistance. Dodatkowa polisa dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pracownika i to on wybiera wysokość sumy ubezpieczenia.

Autorka jest dyrektorem Biura Produktów Detalicznych Gothaer TU S.A.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA