fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

2 maja mija termin na sprawozdanie dla PFRON

Fotolia.com
Pracodawcy, którzy korzystają z dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, mają obowiązek wysyłać do swojego Oddziału PFRON roczne sprawozdania finansowe do 30 kwietnia. W tym roku termin ten przesunął się o 2 dni.

Takie sprawozdanie powinni wysłać wnioskodawcy należący do kategorii średnich i dużych przedsiębiorstw (wielkość podana w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 2 lub 3).

W styczniu br. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informował, że Zarząd PFRON podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji jego oddziałów zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DzU z 2010 r. nr 53, poz. 312 ze zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2017 r. sprawozdania finansowe za 2016 r. oraz oświadczenia o braku obowiązku sporządzania tych sprawozdań wnioskodawcy powinni przesyłać do Oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla ich siedziby. Jednak w razie przekazania sprawozdania / oświadczenia do Biura PFRON w Warszawie, dokumenty te zostaną przekierowane według właściwości.

Ważne! W przypadku przedsiębiorstw powiązanych zgodnie z odpowiedzią PFRON wynika, że „przedsiębiorca (należący do kategorii średnich i dużych przedsiębiorstw) wnioskujący o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, który pozostaje w relacji powiązania z innymi przedsiębiorstwami (Rozporządzenie KE 651/214) składa w terminie do 30.04.2017 r. [red.: w tym roku – do 2 maja] do właściwego terenowo Oddziału PFRON tylko swoje sprawozdania finansowe".

Autorka jest Wiceprezesem Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA