fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Tryb rozstania z pracownikiem można zmienić nawet w trakcie procesu

Adobe Stock
Strony mogą w ugodzie ustalić, że rozwiązanie umowy nastąpiło za porozumieniem, a nie w trybie dyscyplinarnym, również w trakcie procesu o odszkodowanie za nieuzasadnione zwolnienie pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- Były pracownik domaga się od nas (spółki z o.o.) odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W trakcie procesu otrzymał intratną ofertę pracy i zależy mu na świadectwie pracy, które nie będzie zawierało wzmianki o zwolnieniu w trybie natychmiastowym. Czy w tym przypadku możemy zgodzić się na zawarcie ugody, na mocy której zostanie stwierdzone, że do rozwiązania stosunku pracy doszło za porozumieniem stron, bez zmiany daty zakończenia współpracy? – pyta czytelniczka.

Tak, pod warunkiem że spółka wyrazi na to zgodę (patrz wyciąg z ugody). W świetle bowiem nadal aktualnej uchwały Sądu Najwyższego z 17 października 1986 r. (III PZP 60/86) mającej moc zasady prawnej „dopuszczalne jest zawarcie ugody sądowej, na mocy której strony przekształcają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia także bez zmiany daty rozwiązania umowy, jeżeli oświadczenie zakładu pracy o wcześniejszym rozwiązaniu tej umowy zostało skutecznie odwołane, a zawarcie ugody nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i słusznym interesem stron".

Treść przedmiotowej ugody będzie zatem polegała na tym, że sp. z o.o. najpierw wycofa swoje oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika (art. 30 § 1 pkt 1 k.p.), a następnie strony ustalą, że rozstanie nastąpiło z tą samą datą za ich porozumieniem (art. 30 § 1 pkt 3 k.p.).

Co istotne, sąd każdorazowo ocenia, czy zawarcie ugody nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i słusznym interesem pracownika. Skutkiem zaś komentowanej ugody będzie to, że były podwładny otrzyma nowe świadectwo pracy, w którym będzie figurować już korzystny dla niego sposób zakończenia współpracy.

Autorka jest adwokatem

(...)

§ 1

1. Strony zgodnie ustalają, że umowa o pracę zawarta pomiędzy nimi w dniu 20.04.2016 r. na czas nieokreślony, została rozwiązana na mocy porozumienia stron w dniu 15.02.2019 r. (art. 30 § 1 pkt 1 k.p.).

2. Powódka Ksenia Kowalska oświadcza, że cofa powództwo w całości i wnosi o umorzenie postępowania w niniejszej sprawie.

3. W imieniu pozwanej Michalina Nowak oświadcza, iż wyraża zgodę na wycofanie powództwa i wnosi o umorzenie postępowania w niniejszej sprawie.

§ 2

1. Strony zgodnie ustalają, że przedmiotowa ugoda w całości wyczerpuje wszelkie roszczenia wynikające z łączącego je stosunku pracy.

2. Strony zgodnie oświadczają, iż postanowienia przedmiotowej ugody są dla nich zrozumiałe, nie wnoszą żadnych zastrzeżeń co do jej treści oraz że przedmiotowa ugoda została zawarta w dobrej wierze bez żadnych nacisków z którejkolwiek ze stron.

3. Strony zgodnie oświadczają, iż mają pełną świadomość skutków prawnych wynikających z faktu zawarcia przedmiotowej ugody.

.......................................... .............................................................................

/Ksenia Kowalska/ /w imieniu pozwanej: Michalina Nowak/

podstawa prawna:art. 30 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 917 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA