fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Dodatek za pracę w nocy poza pensją minimalną

123RF
Od stycznia br. pracodawca nie może wliczać na poczet minimalnego wynagrodzenia dodatku za pracę w porze nocnej. W tej stawce może jednak uwzględniać inne składniki płacy.

Roman Zemanek, Starszy Specjalista ds. Prawnych, Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

- Moje wynagrodzenie zasadnicze zostało określone w umowie o pracę na kwotę 1700 zł. Przysługują mi także różne dodatki, tj. stażowy, czynnościowy oraz za szkodliwe warunki pracy. Czy w związku z ostatnią zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu moje wynagrodzenie zasadnicze nie powinno być ustalone w kwocie 2000 zł miesięcznie brutto plus do tego ww. dodatki? – pyta czytelnik.

Ustalając składniki wynagrodzenia we wskazany sposób pracodawca nie narusza przepisów prawa pracy, pod warunkiem że w łącznej wysokości wynagrodzenie to wynosi co najmniej 2000 zł miesięcznie. Odpowiednie zastosowanie mają tu bowiem znowelizowane przepisy (DzU z 2016 r., poz. 1265) art. 6 ust. 5 z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 2008 ze zm.), które stanowią:

„Art. 6.

5. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

1) nagrody jubileuszowej,

2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej."

Nowelizacja tego przepisu polega na wprowadzeniu dodatkowego pkt 4, który ustala zasadę, że do wynagrodzenia minimalnego nie wlicza się dodatku za pracę w porze nocnej. Należy także zwrócić uwagę, że w odniesieniu do składnika wymienionego w pkt 3 dotyczy to zarówno normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jak i stosownych dodatków (odpowiednio 50 i 100 proc.; art. 1511 k.p.).

Minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy stanowi kwotę brutto. Może się na nie składać kwota wynagrodzenia zasadniczego (wyrażonego w stawce zasadniczej miesięcznej lub godzinowej) wraz z ewentualnymi różnymi składnikami wynagrodzeń wskazanymi w regulacjach wewnątrzzakładowych, np. w regulaminie wynagrodzeń lub zakładowym układzie zbiorowym pracy obowiązującym u danego pracodawcy. U pracodawców zatrudniających do 50 pracowników, niezobowiązanych do tworzenia regulaminów wynagradzania, mogą one wynikać wprost z treści indywidualnych umów o pracę.

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł miesięcznie brutto (z wyłączeniem tych składników, o których mowa w cyt. art. 6 ust. 5 ustawy) dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Tak więc różnego rodzaju składniki, nie wymienione w przytoczonym przepisie – np. różnego rodzaju dodatki i inne składniki przysługujące na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych, w tym dodatki funkcyjne, stażowe, szkodliwe, czynnościowe, premie regulaminowe czy też uznaniowe itp. składniki mogą być wliczane do minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy kwota ta dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy może być proporcjonalnie niższa.

Gdy pensja pracownika jest ustalona według niskiej stawki osobistego zaszeregowania albo jest on wynagradzany według stawki godzinowej i przepracował w danym miesiącu mniej godzin, w związku z czym stawka godzinowa zsumowana z np. premią nie gwarantują osiągnięcia wysokości minimalnego wynagrodzenia, pracodawca powinien wypłacić mu za taki miesiąc stosowny dodatek wyrównawczy jako dopełnienie do obowiązującego wynagrodzenia minimalnego, według zasad, o których mowa w art. 7 ust. 3 omawianej ustawy.

Uwaga! stawka godzinowa 13 zł/godz. obowiązująca w 2017 r. przysługująca za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług dotyczy wyłącznie osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA