fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Siedziba agencji tymczasowej nie ogranicza właściwości sądu - wyrok TK

123RF
Skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2017 r. (P 121/15) jest to, że pracownik tymczasowy, tak samo jak „zwykły" pracownik, może wybrać sąd dla siebie najbardziej odpowiedni w ramach tzw. właściwości przemiennej.

W tym wyroku TK uznał bowiem, że art. 24 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zakresie, w jakim uniemożliwia wytoczenie powództwa przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 konstytucji. Przepis ten przewiduje, że sądem właściwym do rozpatrzenia roszczeń pracownika tymczasowego jest wyłącznie sąd właściwy ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej. Tym samym stanowi on ograniczenie dostępu do sądu przez nieuzasadnione konstytucyjnie nierówne potraktowanie pracowników tymczasowych oraz pozostałych pracowników, których roszczenia – stosownie do art. 461 § 1 kodeksu postępowania cywilnego – może też rozpoznawać m.in. sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana.

TK nie odnalazł żadnego racjonalnego celu, którego realizacji miałoby służyć ograniczenie właściwości miejscowej sądu rozpatrującego roszczenia pracownika tymczasowego. Podobny sposób traktowania w tym przypadku pracowników kodeksowych i tymczasowych uzasadnia – zdaniem TK – fakt, że właściwość przemienna sądu w sprawach z zakresu prawa pracy realizuje istotny postulat ochrony zatrudnionej osoby, wynikający z potrzeby wyrównywania jej szans w stosunku do silniejszego ekonomicznie pracodawcy.

Jak uznał TK, „z zasady zawartej w art. 24 konstytucji wynika obowiązek stwarzania przez państwo gwarancji ochrony pracowników, zaś jedną z nich jest zapewnienie przez ustawodawcę prawa do rozpoznania sprawy dotyczącej roszczeń pracowników, w tym pracowników tymczasowych, przez właściwy sąd, a zatem sąd, który byłby ze względu na charakter sprawy >>najbardziej odpowiedni<< do przeprowadzenia postępowania i wydania rozstrzygnięcia". „Sąd najbardziej odpowiedni" do przeprowadzenia postępowania to zaś „m.in. sąd, którego siedziba – także z punktu widzenia dostępności do niego ze względów ekonomicznych – nie będzie stanowiła bariery uniemożliwiającej czy też znacznie utrudniającej jednostce realizację jej konstytucyjnego prawa do sądu. Zdaniem Trybunału, taką gwarancją ochrony pracowników może być m.in. przyjęcie właściwości przemiennej w sprawach z zakresu prawa pracy".

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA