fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Bezrobotni i niepełnosprawni: wsparcie będzie wyższe

Marta Bogacz / Fotorzepa
Starosta więcej dopłaci pracodawcom przyjmującym na etat podopiecznych z pośredniaków, a Fundusz Pracy – tym, którzy chcą szkolić personel.

Wzrosło bowiem przeciętne miesięczne wynagrodzenie, od którego liczy się te refundacje. Przeciętna pensja w IV kwartale 2014 r. podniosła się do 3942,67 zł (komunikat prezesa GUS z 10 lutego 2015 r., MP z 2015 r., poz. 181).

Na ludzi z pośredniaka

Od 1 marca do 31 maja 2015 r. maksymalne refundacje od starosty wynoszą z tytułu:

- wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dla skierowanego bezrobotnego (art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jedn. DzU 2015 r. poz. 149, dalej ustawa o promocji zatrudnienia) – sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia – 23 656,02 zł (było 22 686,84 zł),

- wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez producenta rolnego (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę w Polsce oraz będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego bądź prowadząca dział specjalny produkcji rolnej) dla skierowanego bezrobotnego, jeśli ten pierwszy zatrudniał w każdym z ostatnich sześciu miesięcy co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 46 ust. 1 pkt 1a ustawy o promocji zatrudnienia) – sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia – 23 656,02 zł (było 22 686,84 zł),

- jednorazowego dofinansowania podjętej przez bezrobotnego działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia) – sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia – 23 656,02 zł (było 22 686,84 zł),

- jednorazowego dofinansowania podjętej przez bezrobotnego działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia) – czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia, 15 770,68 zł (było 15 124,56 zł), na jednego członka założyciela spółdzielni, i trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 828,01 zł (było 11 343,42 zł), na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu,

- dalszego zatrudniania przysłanego bezrobotnego po przynajmniej sześciomiesięcznej współpracy po zakończeniu prac interwencyjnych z jego udziałem (art. 51 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia) – jednorazowo 150 proc. przeciętnej pensji, czyli 5914,01 zł (było 5671,71 zł),

- kosztów uczestnictwa jednej osoby w przygotowaniu zawodowym dorosłych, w szczególności materiałów, surowców, eksploatacji maszyn i urządzeń, odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych i innych środków niezbędnych do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych (art. 53i ustawy o promocji zatrudnienia) – miesięcznie 2 proc. przeciętnego wynagrodzenia – 78,85 zł (było 75,62 zł) miesięcznie,

- części wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych poniesionych przez organizatora robót publicznych, który zatrudniał ich co najmniej sześć miesięcy (art. 57 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia) – kwota iloczynu m.in. liczby zatrudnionych w miesiącu przeliczonych na pełne etaty i 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia – 1971,34 zł (było 1890,57 zł),

- części wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych poniesionych przez organizatora robót publicznych, który zatrudniał ich co najmniej 12 miesięcy (art. 57 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia) – kwota iloczynu m.in. liczby zatrudnionych w miesiącu przeliczonych na pełne etaty i 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia 3942,67 zł (było 3781,14 zł).

Za niepełnosprawnych

Także zatrudniający inwalidów od 1 marca 2015 r. może liczyć na wyższe refundacje:

- dodatkowych kosztów jego zatrudnienia przez minimum 36 miesięcy (art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 12, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji) – 20-krotność przeciętnej płacy za jedno stanowisko – 78 853,40 zł (było 75 622,80 zł),

- kosztu wyposażenia i doposażenia stanowiska dla niepełnosprawnego bezrobotnego lub poszukującego pracy przyjętego do pracy na minimum 36 miesięcy (art. 26e ust. 1 ustawy o rehabilitacji) – 15-krotność tej podstawy za jedno stanowisko – 59 140,05 zł (było 56 717,10 zł).

Rozwiązania antykryzysowe

Na mocy ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (DzU z 2013 r., poz. 1291) przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach mogą się starać o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkoleń pracowników objętych przestojem ekonomicznym bądź ograniczonym wymiarem czasu pracy. Od 1 marca 2015 r. maksymalna dopłata na jednego takiego zatrudnionego to 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 828,01 zł (było 11 343,42 zł).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA