fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Kadencja w zarządzie spółki to raczej terminowa umowa o pracę

123RF
Nawet gdy członkowi zarządu wygaśnie mandat do sprawowania tej funkcji, nadal może być zatrudniony w spółce. Zazwyczaj jednak odwołanie ze stanowiska uzasadnia także zwolnienie z etatu.

Kodeks spółek handlowych nie precyzuje, w jakiej formie mogą być zatrudnieni członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjnej. Wskazuje jedynie, że członek zarządu sp. z o.o. jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników. Natomiast członków władz spółki akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że inaczej stanowią odpowiednio umowa spółki lub jej statut (art. 201 § 4 i art. 368 § 4 ksh).

Jakie powołanie

Przepisy te wskazują na „powołanie" członków zarządu, ale ma ono zupełnie inny charakter niż powołanie z art. 68 i następnych kodeksu pracy. Oznacza ono nawiązanie stosunku prawnego między spółką a nowym członkiem zarządu.

Sprawowanie funkcji we władzach może odbywać się jedynie na mocy tego powołania lub dodatkowo zatrudnienia w spółce, które może mieć postać: umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub kontraktu menedżerskiego (por. art. 203 § 1 i art. 370 § 1 ksh).

Co ważne, istnienie lub zakończenie jednego z tych „stosunków" (powołania lub zatrudnienia) nie wpływa na dalsze funkcjonowanie drugiego z nich. Niewykluczona jest zatem sytuacja, gdy członkowi zarządu spółki wygaśnie mandat, ale nadal będzie w niej zatrudniony na etacie. Przy czym odwołanie ze stanowiska zasadniczo uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu w charakterze członka zarządu. Tak wynika z wyroków Sądu Najwyższego z 25 listopada 1997 r. (I PKN 388/97), z 26 stycznia 2000 r. (I PKN 479/99), z 3 marca 2011 r. (II PK 201/10) i z 12 grudnia 2013 r. (I PK 88/13).

Kto podpisuje

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje żadnych dodatkowych warunków dla zatrudniania członków zarządu na umowie o pracę. Jednak angaż z osobą we władzach powinien zawrzeć pełnomocnik działający w imieniu spółki (wybrany uchwałą zgromadzenia wspólników lub odpowiednio walnego zgromadzenia) lub rada nadzorcza (art. 210 § 1 i 379 § 1 ksh). Natomiast gdy jedynym członkiem zarządu ma zostać wspólnik lub odpowiednio akcjonariusz spółki, czynność prawna między nim a spółką wymaga dla swojej ważności aktu notarialnego (art. 210 § 2 i art. 279 § 1 ksh.). Gdyby więc do podpisania angażu z członkiem zarządu doszło przez pełnomocnika reprezentującego spółkę działającego bez umocowania, umowa będzie nieważna.

Na czas określony

Dla spółki najkorzystniejsze będzie zawarcie z członkiem zarządu umowy o pracę na czas określony. Od 22 lutego 2016 r. okres zatrudnienia na mocy umowy na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przewyższać trzech. Jeśli pracodawca zawrze umowy ponad te limity, pracownik jest zatrudniony na umowie na czas nieokreślony (art. 251 k.p.). Jednak rozwiązania tego nie stosuje się do angaży zawartych na czas określony w celu wykonywania pracy przez okres kadencji (art. 251 § 4 pkt 3 k.p.).

Autorka jest adwokatem w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach

Jakie różnice

Każda ze stron może rozwiązać umowę na czas określony za wypowiedzeniem. Jego okres zależy od okresu zatrudnienia u pracodawcy (art. 36 § 1 k.p.). Oznacza to, że rozwiązanie tego angażu od 22 lutego br. nie jest już powiązane z jego długością czy zamieszczeniem klauzuli dopuszczającej wymówienie.

Przy umowie na czas określony pracodawca nie musi:

- podawać w oświadczeniu o wypowiedzeniu jego przyczyny,

- zawiadamiać reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę jak przy angażach bezterminowych (art. 38 § 1 k.p.).

Sądowa kontrola zasadności wypowiedzenia umowy terminowej sprowadza się jedynie do badania legalności jego złożenia. Ponadto jeżeli taką umowę wypowiedziano z naruszeniem przepisów o jej wypowiadaniu, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Natomiast przy umowie na czas nieokreślony (art. 50 § 3 k.p.)można się domagać przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA