fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Delegacja pracowników na Słowację - obowiązki pracodawcy

123RF
W przypadku Słowacji z delegowaniem mamy do czynienia już od pierwszego dnia pracy na terenie tego kraju. Polski pracodawca musi ten fakt niezwłocznie zgłosić tamtejszej inspekcji pracy, aby nie narazić się na wysoką karę.

Wiele koncernów działających w Polsce jest powiązanych biznesowo z podmiotami, które swoje siedziby mają na terenie Słowacji. W ramach wymiany doświadczeń, szkoleń czy realizacji zleceń polscy pracownicy są często wysyłani nad Dunaj. Z tego względu pracodawcy, którzy delegują podwładnych na Słowację, powinni zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi świadczenia pracy za naszą południową granicą.

Słowacja implementowała dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. 18 czerwca 2016 r. w życie weszła słowacka ustawa nr 351/2015 dotycząca transgranicznej współpracy w zakresie delegowania pracowników do pracy związanej ze świadczeniem usług. Akt ten wprowadza określone obowiązki dla zagranicznych pracodawców, którzy zdecydują się delegować nad Dunaj swój personel. Jednym z najważniejszych obowiązków zapisanych ustawowo jest konieczność współpracy ze słowacką państwową inspekcją pracy w kwestiach związanych ze świadczeniem pracy przez pracowników na terenie Słowacji.

Szersza definicja

Słowacka ustawa o delegowaniu wprowadza nową, szerszą definicję delegowania pracowników. Obejmuje ona sytuacje, gdy pracodawcy:

- delegują pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na Słowację, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług, jeśli istnieje stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem w ciągu okresu delegowania lub,

- delegują pracowników należących do grupy przedsiębiorców, lub

- jako przedsiębiorstwo pracy tymczasowej wynajmujące personel wynajmuje pracownika przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność gospodarczą lub działającemu.

Obowiązki pracodawcy...

Polski pracodawca delegujący swoich podwładnych do pracy na Słowację jest zobowiązany do zawiadomienia słowackiej państwowej inspekcji pracy o fakcie delegowania. Z tym zgłoszeniem powiązany jest obowiązek przedłożenia wymaganych informacji i przechowywania określonych dokumentów dotyczących świadczenia pracy zagranicą. Do tych obowiązków należy przechowywanie w miejscu świadczenia pracy na terenie Słowacji:

- oryginału umowy o pracę bądź innego dokumentu potwierdzającego istnienie stosunku pracy z delegowaną załogą,

- dokumentacji dotyczącej czasu pracy delegowanych,

- dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń.

Przez okres delegowania polski pracodawca musi współpracować ze słowacką państwową inspekcją pracy. Na jej żądanie ma obowiązek przestawiać dokumenty związane z delegowaniem, a w razie konieczności – również ich tłumaczenie na język słowacki.

Przy zgłoszeniu faktu delegowania słowacka państwowa inspekcja pracy wymaga podania następujących informacji:

- nazwy pracodawcy i miejsca jego siedziby,

- numeru KRS,

- zakładanej liczby delegowanych,

- danych osobowych delegowanych, jak imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz obywatelstwo,

- daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania,

- miejsca wykonywania pracy,

- danych osoby kontaktowej, która będzie przebywała na terenie Słowacji, upoważnionej do udzielania informacji związanych z delegowaniem i przechowywaną dokumentacją delegowanych.

Zgłaszanie faktu delegowania ułatwia organom późniejszą kontrolę podmiotów delegujących na Słowację.

... egzekwowane wysoką grzywną

Powyższe obowiązki ciążą na wszystkich delegujących pracodawcach, niezależnie od długości okresu delegowania. Słowackie prawo nie określa bowiem minimalnego czasu świadczenia pracy nad Dunajem. W związku z tym, z delegowaniem mamy do czynienia już od pierwszego dnia pracy na terenie Słowacji.

Celem zapewnienia realizacji powyższych obowiązków słowacki ustawodawca uprawnił inspekcję pracy do nakładania mandatów za brak przestrzegania przepisów w tym zakresie w wysokości 100 000 EUR za każde naruszenie. Ta kara może spotkać zarówno pracodawcę delegującego, jak i przyjmującego na Słowacji. Stąd słowaccy przedsiębiorcy czujnie przyglądają się, czy delegujący do ich zakładów wypełniają wszystkie obowiązki przewidziane ustawą o delegowaniu. W ten sposób chcą zminimalizować ryzyko związane z tak wysoką grzywną.

Co istotne, decyzja o ukaraniu jest doręczana pracodawcy za pośrednictwem osoby do kontaktów wskazywanej w czasie meldowania delegowania w inspektoracie. Stąd zaleca się, aby była to osoba, która ma nie tylko wiedzę o okolicznościach związanych z delegowaniem, ale również wiedzę prawą i doświadczenie w kontakcie z inspekcją. W praktyce jest to najczęściej pracownik działu kadr bądź fachowy pełnomocnik z zewnętrznej kancelarii.

Oczywiście na mocy polskiej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług kary grzywny nakładane za granicą mogą być w łatwy sposób egzekwowane na terenie naszego kraju. Zgodnie z przepisami ww. ustawy to zadanie należy do polskiej Państwowej Inspekcji Pracy oraz naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Zdaniem autorki

Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając (SDZLEGAL SCHINDHELM)

Na gruncie prawa europejskiego nie występuje pojęcie podróży służbowej. Przepisy dyrektywy 96/71/WE mówią o delegowaniu jako formie czasowego wykonywania pracy przez pracownika na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo, w którym zazwyczaj pracuje (art. 2). Instytucja podróży służbowej jest pojęciem prawa krajowego. Jeśli więc polski pracodawca wysyła zatrudnionego zagranicę w ramach podróży służbowej na mocy przepisów polskiego kodeksu pracy, to zazwyczaj mamy do czynienia z delegowaniem w rozumieniu ww. dyrektywy. Tak też jest w sytuacji wysyłania zatrudnionych do świadczenia pracy na terenie Słowacji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA