fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Informacje o badaniach lekarskich w dwóch miejscach teczki osobowej pracownika

Adobe Stock
Od stycznia br. dokumenty dotyczące badań profilaktycznych umieszcza się w części A lub B akt personalnych, w zależności od przepisu, który wymagał ich przeprowadzenia. Dodatkowo trzeba w nich trzymać skierowania na te badania.

- Według przepisów o dokumentacji pracowniczej orzeczenia lekarskie powinny się znajdować zarówno w części A, jak i w części B akt osobowych. Dokumentację związaną z którymi badaniami profilaktycznymi należy umieszczać w części A, a którymi w części B? – pyta czytelniczka.

Skierowanie na badania oraz orzeczenie o zdolności do pracy trzeba przechowywać w części A, jeżeli dotyczy badań:

- „przenoszonych" od poprzedniego pracodawcy albo

- wstępnych, na które pracownik został skierowany w związku z podjęciem zatrudnienia.

W części B znajdują się natomiast dokumenty dotyczące badań:

- okresowych i kontrolnych wykonywanych już podczas zatrudnienia oraz

- wstępnych wykonanych przez pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy lub innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Nie tylko na początku

Przepisy prawa pracy przewidują trzy rodzaje badań lekarskich (profilaktycznych), odnoszących się do pracowników, tj. badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Jak uznał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 11 stycznia 2017 r. (III AUa 1443/16) „Dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 zł (zob. art. 283 § 1 k.p.). Wynika to stąd, że wymóg posiadania aktualnych badań lekarskich przez pracownika obciąża pracodawcę, który zgodnie z art. 229 § 4 k.p. nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. To on jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś w przypadku nieprzestrzegania przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca, a nie pracownik, podlega karze (art. 283 § 1 k.p.)".

Inicjatywa w zakresie badań profilaktycznych należy do pracodawcy. Na zasadach określonych w art. 229 k.p. oraz w rozporządzeniu MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2067), ma on obowiązek kierować pracownika na badania i kontrolować, czy ten je wykonał, a także gromadzić zaświadczenia (orzeczenia) lekarskie dokumentujące wyniki badań. Pracodawca może ponadto kwestionować orzeczenia, domagając się ponowienia badań (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011 r., II PK 175/10).

Wstępne...

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy,

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Na takie badania nie trzeba wysyłać osoby:

1) przyjmowanej ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,

2) przyjmowanej do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca stwierdzi, że odpowiadają one warunkom występującym na danym stanowisku pracy (nie dotyczy to jednak osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych).

... okresowe...

Badaniom okresowym podlega natomiast każdy pracownik. Różna jest jedynie ich częstotliwość. O zakresie i częstotliwości tych badań decyduje lekarz, który je przeprowadza, opierając się na wskazówkach metodycznych załączonych do przywołanego wcześniej rozporządzenia MZiOS z 30 maja 1996 r. Przy czym lekarz prowadzący badania profilaktyczne może wyznaczyć krótszy termin do przeprowadzenia kolejnego badania, niż zostało to określone we wskazówkach metodycznych.

... i kontrolne

Badania kontrolne mają z kolei na celu ustalenie, czy pracownik, który był nieobecny w pracy z powodu choroby, odzyskał zdolność do wykonywania obowiązków na dotychczasowym stanowisku. Przeprowadza się je zawsze, gdy taka nieobecność trwała dłużej niż 30 dni i była spowodowana chorobą (art. 229 § 2 k.p.).

Przed upływem terminu ważności poprzednich badań pracodawca musi skierować etatowca na badania profilaktyczne wówczas, gdy przenosi go na inne stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Łącznie z orzeczeniem

Potwierdzenie odbycia badań i posiadania lekarskiego „dopuszczenia do pracy" należy przechowywać w aktach osobowych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie MRPiPS z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369), dookreślając treść poszczególnych części akt osobowych, odnosi się do tych kwestii nieco inaczej, niż przepisy obowiązujące do końca 2018 r.:

- w części A akt osobowych, gdzie znajdują się oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, umieszczamy skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 1 pkt 1, § 11 i 12 k.p.),

- w części B, w której są umieszczane oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, umieszczamy skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące:

– wstępnych badań lekarskich (art. 229 § 1 pkt 2 k.p.),

– okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 2 i 5 k.p.),

Podział oparty jest zatem na odesłaniach do konkretnych przepisów k.p.

W części A należy trzymać skierowanie i orzeczenie dotyczące badań wstępnych, na jakie dana osoba została skierowana przez pracodawcę, u którego podejmuje zatrudnienie oraz badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych „przenoszonych".

W części B powinno się umieścić skierowanie i orzeczenie odnośnie badań wstępnych przy przenoszeniu młodocianego na inne stanowisko lub innego niż młodociany pracownika – jeżeli jest przenoszony na stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. W tej części pojawią się również dokumenty dotyczące badań okresowych i kontrolnych wykonywanych w trakcie zatrudnienia. ?

Autor jest prawnikiem

W komplecie ze skierowaniem

Obecne przepisy wskazują, iż w aktach osobowych przechowywane jest nie tylko orzeczenie lekarskie związane z badaniami profilaktycznymi, ale również skierowanie na te badania. Obejmuje to nie tylko badania „przenoszone" od innego pracodawcy, ale również te, na które kieruje pracodawca prowadzący akta – zatrudniający danego pracownika.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA