fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

BHP: w wysoki mróz załoga może odmówić pracy

Poza koksownikami, pracującym na zewnątrz w zimę trzeba też zapewnić odzież ochronną
Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Niska temperatura wpływa na bezpieczeństwo wykonywania zadań na zewnątrz. Takim pracownikom trzeba zapewnić odpowiednią odzież i możliwość ogrzania się. Zaniechania firmy, zagrażające zdrowiu lub życiu podwładnych, uzasadniają odmowę pracy i oddalenie się.

Dla pracodawcy zima to okres, w którym ma dodatkowe obowiązki zarówno wobec osób świadczących pracę w pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni. Musi im bowiem zapewnić bezpieczeństwo pracy przy wystąpieniu dodatkowego czynnika, jakim jest niska temperatura.

Kwestię temperatur w pomieszczeniach pracy reguluje rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 129, poz. 844). Zobowiązuje ono pracodawcę, aby zapewnił podwładnym temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Nie może być ona niższa niż 14oC za wyjątkiem przypadków, gdy przemawiają za tym względy technologiczne. Natomiast w pomieszczeniach pracy, w której wykonywana jest tzw. lekka praca fizyczna, jak również w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie powinna być niższa niż 18oC. Te normy – za wyjątkiem przypadków uzależnionych od przyczyn technologicznych – są dla pracodawcy bezwzględnie wiążące.

W gorszym położeniu są pracownicy wykonujący prace na otwartej przestrzeni. Z oczywistych względów są oni znacznie bardziej narażeni na oddziaływanie czynników atmosferycznych, w szczególności niskich temperatur.

W przeciwieństwie do pracy w pomieszczeniach, przepisy nie regulują minimalnych granicznych wartości temperatur, przy jakich może być świadczona praca na otwartej przestrzeni. Wynika to z faktu, iż regulowanie temperatury na zewnątrz w sposób skuteczny i długotrwały jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Nie oznacza to jednak, że pracodawca nic nie może zrobić, aby wyeliminować lub ograniczyć działanie niskich temperatur na osoby świadczące pracę na otwartej przestrzeni. W takim przypadku ma bowiem obowiązek zapewnić im pomieszczenia do ogrzania się i przygotowania posiłków, w których temperatura nie może być niższa niż 16oC. Gdy ze względów technologicznych nie ma możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia, powinien zorganizować w pobliżu miejsca wykonywania pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła (np. koksowniki). Pracownicy zatrudnieni w zimie na otwartej przestrzeni powinni być również wyposażeni w odpowiednią odzież – tzw. ciepłochłonną odzież ochronną.

Czy pracodawca, który nie zapewnia właściwej temperatury w pomieszczeniach pracy, jak również odpowiednich warunków pracy osobom zatrudnionym na otwartej przestrzeni, ma prawo wymagać świadczenia pracy? Warto się tu odwołać do przepisu regulującego możliwość powstrzymania się od pracy, tj. art. 210 k.p. Zgodnie z nim, jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Wydaje się, że niska temperatura w kontekście braku wypełniania przez pracodawcę obowiązków – zarówno względem osób zatrudnionych na otwartej przestrzeni, jak i świadczących pracę w pomieszczeniach – może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet i życia. W takiej sytuacji pracownicy powinni w pierwszej kolejności zawiadomić przełożonego o zamiarze wstrzymania się od świadczenia pracy, a dopiero później odstąpić od jej wykonywania. Ponieważ jednak samo powstrzymanie się od pracy nie likwiduje zagrożenia związanego z niską temperaturą, mają też prawo oddalić się z miejsca zagrożenia – po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu przełożonego.

Warto pamiętać, że za czas powstrzymania się od pracy pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia, jak również nie mogą ponosić żadnych negatywnych konsekwencji z tytułu skorzystania ze swojego uprawnienia.

Autor jest prawnikiem, ekspertem prawa pracy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA