fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Dłuższe terminy na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę

123RF
W pouczeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia trzeba obecnie wskazać 21-dniowy termin na odwołanie. Obowiązuje on również osoby, które dostały te pisma tuż przed Sylwestrem.

Przepisy przewidują możliwość obrony pracownika na wypadek otrzymania oświadczenia woli pracodawcy stanowiącego wypowiedzenie umowy. Wzruszenie takiej decyzji jest możliwe w wyniku odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy. Do 31 grudnia 2016 r. termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę wynosił 7 dni od dnia doręczenia takiego pisma.

Uwzględniając potrzeby praktyki, która często dowodziła, że 7-dniowy termin jest zbyt krótki na wniesienie odwołania, od nowego roku istotnie go wydłużono. Obecnie odwołanie od wypowiedzenia umowy wnosi się w ciągu 21 dni od dnia jego doręczenia.

Taki sam termin przewidziano na wniesienie do sądu pracy żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy o pracę. Do niedawna było to możliwe w ciągu 14 dni.

Również osoba, której odmówiono przyjęcia do pracy, ma obecnie 21 dni na skierowanie do sądu pracy żądania nawiązania z nią umowy o pracę. Wcześniej był to termin 14-dniowy, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Należy pamiętać, że zgodnie z regulacją przejściową, do terminów na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania, jak również nawiązania umowy – które rozpoczęły bieg, ale nie upłynęły przed dniem wejścia w życie nowych przepisów – mają zastosowanie nowe przepisy w zakresie długości terminów.

Przykład

Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi terminami, odwołanie do sądu mógłby złożyć w terminie 7 dni, czyli najpóźniej 5 stycznia 2017 r. Ponieważ jednak od 1 stycznia obowiązuje 21-dniowy termin na wniesienie odwołania, a przepis przejściowy nakazuje je stosować w przypadku, gdy termin na złożenie wypowiedzenia biegł w dniu wejścia w życie nowych przepisów, należy uznać, że w omawianej sytuacji termin na złożenie odwołania upłynie 19 stycznia 2017 r. Nie ma podstaw, aby uznać, że termin na złożenie odwołania, który rozpoczął bieg w grudniu, zostaje „zresetowany" i pracownik ma 21 dni na złożenie odwołania licząc od 1 stycznia 2017 r. Nie można również uznać, że do 7-dniowego terminu rozpoczynającego bieg w grudniu należy doliczyć 21 dni.

Umowa o odpowiedzialności materialnej

Od 1 stycznia 2017 r. podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności. Przekazanie mienia na podstawie umowy jest szczególnie ważne w przypadkach, gdzie pracę świadczy jednocześnie większa liczba pracowników – np. w sklepach czy magazynach. Wówczas łączne powierzenie mienia co najmniej dwóm osobom daje większą samokontrolę nad mieniem powierzonym, co ma istotny wpływ na jego bezpieczeństwo.

Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2016 r. przewidywały, że podstawą łącznego powierzenia mienia jest tzw. umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta w formie pisemnej przez pracowników z pracodawcą. Problemem było niedookreślenie skutków prawnych niezachowania tej formy. W praktyce przyjmowano, że jej brak skutkuje nieważnością umowy, mimo że przepisy na to bezpośrednio nie wskazywały.

Zgodnie z przepisem przejściowym do umów o współodpowiedzialności materialnej trwających w dniu wejścia w życie zmian (1 stycznia br.) mają zastosowanie przepisy w brzmieniu dotychczasowym – czyli wskazujące na obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej, bez określania skutków jej niezachowania. Zmiana przepisów nie rodzi obowiązku zawierania nowej umowy w ramach aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA