Kadry

Prawo pracy - podsumowanie 2017 r.

123RF
2017 rok był dobry dla pracowników. Systematycznie zmniejszało się bezrobocie i wzrastały wynagrodzenia.

Rosło też wynagrodzenie minimalne – od dnia 1 stycznia 2017 r. wynosiło 2000 zł, a od 1 stycznia 2018 będzie wynosiło 2100 zł. Warto również odnotować zmiany w przepisach o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, które ograniczają nadużycia przy stosowaniu tej formy zatrudnienia. Pewne kontrowersje budzą natomiast nowe zasady zatrudniania cudzoziemców, które wchodzą w życie od stycznia 2018 r. w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ważną i potrzebną, korzystną dla pracowników zmianą było wydłużenie do 21 dni terminów na złożenie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania i nawiązania umowy o pracę (art. 264 k.p.).

Z punktu widzenia przedsiębiorców, jedną z najważniejszych zmian prawnych w mijającym roku było wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług oraz związanych z tym regulacji.

Ponadto, od 1 stycznia 2017 r. zwiększono do 50 osób próg zatrudnionych pracowników, z którego osiągnięciem związany jest obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania (art. 104 k.p. i 772§1 k.p.; w przypadku pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20, ale mniej niż 50 pracowników regulaminy te wydaje się na wniosek zakładowej organizacji związkowej). Zmianie uległy również przepisy dotyczące obowiązku wydawania świadectw pracy (art. 95 k.p.). Konieczność realizacji tego obowiązku przez pracodawcę uzależniono od tego, czy zamierza on nawiązać kolejny stosunek pracy z tym samym pracownikiem, ewentualnie od wniosku pracownika. Od 1 stycznia 2017 r. sprecyzowano, że umowa o współodpowiedzialności materialnej, przez pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się, powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Warto odnotować również wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie wykazu prac uciążliwych niebezpiecznych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Nie obejmuje ono obecnie prac wzbronionych kobietom w ogóle.

Bardzo ważną zmianę prawną w odchodzącym roku było wejście w życie w dniu 1.10.2017 r. przepisów przywracających krótszy wiek emerytalny 60 lat (dla kobiet) i 65 lat (dla mężczyzn). Wbrew oczekiwaniom rządu, z możliwości tej korzysta zdecydowana większość uprawnionych. Ma to duże znaczenie dla rynku pracy, sytuacji finansowej FUS, ale i stosowania przepisów o ochronie przedemerytalnej zawartych w kodeksie pracy (art. 39 k.p.).

Z punktu widzenia kontaktów pracodawców z ZUS trzeba zwrócić uwagę na to, że od 1.01.2018 r. zmienią się numery kont, na które firmy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne. Dotychczasowe cztery odrębne rachunki zostaną zastąpione jednym indywidualnym kontem.

Końcówkę roku zdominowały dyskusje związane z pracami legislacyjnymi nad kontrowersyjnym projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni wolne. Zmiany w tym zakresie mają wchodzić w życie w sposób stopniowy już od 1 marca 2018 r.

W przyszłym roku oczekiwane jest również uchwalenie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych, które mają być ważnym uzupełnieniem świadczeń emerytalnych z FUS.

Cieniem na stosunkach zatrudnienia w dobiegającym końca roku kładą się dramatyczne protesty lekarzy rezydentów, którzy walczą o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia oraz godne warunki pracy. Jako społeczeństwo odczujemy zapewne skutki tego konfliktu korzystając ze świadczeń zdrowotnych.

Monika Lewandowicz-Machnikowska, Szkoła Prawa, Uniwersytet SWPS

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL