fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Przejęcie praw autorskich od zleceniobiorcy

123RF
Nie wystarczy przyjąć utworu stworzonego przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej, aby nabyć do niego prawa autorskie. To szczególnie ważne w spółkach, których działalność opiera się na twórczości, np. w agencjach reklamowych czy firmach IT.

Kwestia praw autorskich do utworów pracowniczych jest uregulowana w art. 12 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym przepisem pracodawca, którego podwładny stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe do tego utworu, w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zamiaru stron.

Aby nabył pracodawca prawa do utworu, nie jest potrzebne żadne dodatkowe postanowienie w umowie o pracę. Nabycie następuje z mocy prawa.

W zakresie obowiązków

Zasadnicze znaczenie ma tutaj zakres obowiązków pracownika – pracodawca nabędzie np. prawa do aplikacji komputerowej stworzonej przez informatyka, który takie aplikacje opracowuje w ramach swoich obowiązków. Nie nabędzie już jednak prawa do aplikacji, którą w wolnym czasie napisze księgowa.

Z tytułu stworzenia utworu pracowniczego pracownikowi nie przysługuje przy tym prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

Zlecenie lub dzieło

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Tu potrzebna jest inicjatywa pracodawcy i wprowadzenie w umowie klauzuli regulującej nabycie praw autorskich do utworów współpracownika. W przeciwnym razie to współpracownikowi przysługuje całość praw, a spółka korzystająca np. z oprogramowania lub udostępniająca je klientowi naraża na zarzut naruszenia praw autorskich zarówno siebie, jak i klienta.

Sposób korzystania

Nabycie autorskich praw majątkowych pozwala korzystać z utworu w określonym zakresie, np. poprzez udzielanie odpłatnej licencji klientom spółki, a nawet na przenoszenie praw na inny podmiot. Natomiast autorskie prawa osobiste – zarówno w przypadku utworów stworzonych przez pracownika, jak i współpracownika – przysługują twórcy. Oznacza to konieczność m.in. wskazywania autorstwa utworu i zakaz wprowadzania zmian.

Karolina Nowak-Różycka - radca prawny w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA