fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Czy praca na część etatu wydłuża urlop rodzicielski

AdobeStock
Wniosek pracownika, który chce łączyć urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze czasu, jest dla pracodawcy wiążący. To rozwiązanie powoduje ponadto przedłużenie tego urlopu.

- Pracownica w trakcie urlopu macierzyńskiego złożyła wniosek o urlop rodzicielski, jednocześnie wskazując, że w jego trakcie chciałaby pracować u nas na 1/4 etatu. Czy musimy się na to zgodzić? A jeśli tak, to co się dzieje z urlopem rodzicielskim? Czy trzeba przeliczać należny jej urlop? – pyta czytelniczka.

Pracodawca może jedynie wyjątkowo odmówić akceptacji takiego wniosku. Powinien przeliczyć należny urlop rodzicielski, który ulegnie w tym przypadku wydłużeniu.

Nie więcej niż pół

Pracownica uprawniona do urlopu rodzicielskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który go udzielił. Istnieje przy tym ograniczenie – można świadczyć pracę w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy danej osoby. Odpowiedniemu pomniejszeniu ulega wtedy zasiłek macierzyński, a wykonywaną pracę trzeba oczywiście opłacić.

Informacje w podaniu

Wniosek pracownika o dopuszczenie do pracy na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego powinien zawierać:

1) imię i nazwisko pracownika,

2) wymiar czasu pracy,

3) okres, w którym zamierza on łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy,

4) oświadczenie pracownika o zamiarze łączenia części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (z określeniem wymiaru etatu) albo o braku takiego zamiaru.

Wiążący wniosek

Co do zasady pracodawca jest związany wnioskiem pracownika. Powinien zatem dopuścić rodzica do pracy w wymiarze i okresie przez niego wskazanym. Wyjątkowo może odmówić, jeżeli świadczenie pracy w taki sposób byłoby niemożliwe ze względu na:

- organizację pracy lub

- rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Pamiętać jednak należy, że są to wyjątki od zasady, jaką jest przyjęcie i zaakceptowanie wniosku. O przyczynie odmowy pracodawca informuje na piśmie, z podaniem konkretnego uzasadnienia tej odmowy.

Pracownica czytelnika może domagać się dopuszczenia do pracy w obniżonym wymiarze czasu, ale nie ma prawa żądać ustalenia konkretnego rozkładu czasu pracy w ramach 1/4 etatu. To pozostaje nadal elementem władzy pracodawcy.

Dłużej z dzieckiem

W razie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą wymiar tego urlopu ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. Jeśli pracownik wskaże we wniosku, że chciałby pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy także podczas wydłużenia, trzeba dokonać kolejnego obliczenia.

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez tę osobę w trakcie urlopu rodzicielskiego.

Jeśli pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego, która powstała w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

Obowiązuje przy tym maksymalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego do:

1) 64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodu,

2) 68 tygodni – w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Przykład

Pracownica urodziła jedno dziecko. Ma prawo do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. W tym czasie chce pracować w swoim macierzystym zakładzie pracy na 1/4 etatu. W związku z tym jej urlop rodzicielski byłby dłuższy o 8 tygodni:

32 tygodnie x 1/4 = 8 tygodni.

Jednak pracownica chce pracować na 1/4 etatu również podczas tych 8 tygodni przedłużonego urlopu. W związku z tym przysługujące jej przedłużenie urlopu rodzicielskiego należy obliczyć następująco:

8 tygodni : (1 – 1/4) = 8 tygodni : 0,75 = 10,66 tygodnia.

W przypadku, gdy powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, udziela się jej w dniach. Przez tydzień rozumiemy 7 dni. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się. Wydłużenie „podstawowych" 32 tygodni urlopu rodzicielskiego nastąpi w tym przypadku o 74 dni (10,66 tygodnia x 7 dni = 74,62 dnia).

Wypoczynek bez zmian

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tej osoby, biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługujący jej ze względu na tzw. urlopowy staż pracy (art. 154 § 2 k.p.). Jednak wniosek pracownicy o dopuszczenie jej do pracy w wymiarze połowy pełnego wymiaru czasu pracy jest nie tyle wnioskiem o obniżenie etatu, co o połączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą. Inaczej mówiąc – w ramach dotychczasowego pełnego etatu pracownica będzie pracować na 1/4 etatu, a w pozostałym zakresie będzie na urlopie rodzicielskim. Skutkuje to utrzymaniem niezmienionego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Autor jest prawnikiem

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA