fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Kiedy szef może wypowiedzieć umowę o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego

Fotolia.com
Pracownikowi, który w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim pojawia się w firmie, aby załatwić prywatne sprawy, szef może wręczyć wypowiedzenie umowy.

- Pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, ale przychodzi co kilka do firmy w różnych sprawach. Czy możemy mu w taki dzień wręczyć wypowiedzenie umowy? – pyta czytelnik.

Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. Wszystko zależy od okoliczności. Rozważmy poniższe opcje, zakładając, że wypowiedzenie ma dotyczyć umowy bezterminowej.

I WARIANT. Ważne sprawy służbowe

Podwładny obecny w pracy (wykonujący obowiązki wynikające z umowy lub gotowy do ich realizacji), którego niezdolność do pracy została stwierdzona zaświadczeniem lekarskim, nie korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę ustanowionej w art. 41 kodeksu pracy. Inaczej może być jednak, gdy pozostaje on w zakładzie lub przybywa do firmy w celu załatwienia ważnych kwestii dla pracodawcy – np. kończy ważną prezentację, a nikt inny nie może go zastąpić albo też jedynie dostarczył zaświadczenie lekarskie. Przed wręczeniem mu pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę warto zastanowić się, czy ta decyzja:

- byłaby uzasadniona w kontekście art. 45 § 1 k.p. (przepis ten mówi, że w razie ustalenia, iż wypowiedzenie umowy bezterminowej jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeśli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu), oraz

- nie byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 8 k.p.).

Analogicznie uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 11 lutego 2014 r. (I PK 172/13).

Z pewnością wykluczone jest – w aspekcie niezgodności z zasadami współżycia społecznego – wezwanie takiego pracownika do firmy pod pretekstem np. konieczności wyjaśnienia przez niego istotnej sprawy służbowej, a po jego przybyciu – przekazanie mu pisma o rozwiązaniu stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wątpliwe byłoby także rozstanie z podwładnym, który przyszedł do pracy podczas pobytu na L4 z własnej inicjatywy po to, aby zapobiec potencjalnym stratom (finansowym czy wizerunkowym) dla pracodawcy, np. przeprowadził na „chorobowym" rozmowę z kluczowym kontrahentem firmy, z którym już wcześniej prowadził negocjacje, a ta doprowadziła do podpisania intratnego kontraktu.

II WARIANT. Sprawy prywatne

Gdy pracownik pojawił się w firmie w innym celu niż załatwienie spraw służbowych, pracodawca może wręczyć mu wypowiedzenie. Przebywa on bowiem w firmie, ale jego obecność w zakładzie nie pozostaje w związku z ważnymi sprawami dla pracodawcy. Nie korzysta więc z ochrony, jaką zapewnia art. 41 k.p.

Ważne! Art. 41 k.p. nie znajduje zastosowania w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 § 1 k.p.). Podobnie, możliwe jest zakończenie współpracy z etatowcem, nieobecnym w pracy z powodu choroby, w trybie pilnym z jego winy (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Przywołany przepis dotyczy również zakazu złożenia pracownikowi, w okresie ochronnym objętym tym przepisem, wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 k.p.).

Istotne jest również, że skuteczne będzie wypowiedzenie złożone przed rozpoczęciem okresu ochronnego (choroby), choćby ustanie stosunku pracy nastąpiło już w trakcie trwania tej ochrony.

podstawa prawna: art. 8, 41 – 411 § 1, art. 42 § 1, art. 45 § 1, art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 917 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA