fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Dokument. Peerelowskie służby o działaczach SW: będą zastraszać i wytwarzać psychozę strachu

Fragment opracowanej w MSW 14 listopada 1989 r. tajnej „Informacji na temat założeń programowych i działalności SW opracowana w MSW".
Obecnie organizacja dąży do pozyskania radykalnych działaczy NSZZ „Solidarność]" (Rulewski, Jaworski, Jurczyk – tworzący Porozumienie na rzecz Demokratycznych Wyborów NSZZ „S[olidarność]" w celu stworzenia silnej opozycji w stosunku do L[echa] Wałęsy i jego współpracowników. Solidarność Walcząca w swej działalności bazuje na kadrowych aktywistach, ze względu na ścisłą konspirację nie prowadzi ewidencji członków. Liczebność organizacji – wg W[ojciecha] Myśleckiego – wynosi ok. 3 tys. członków oraz ok. 30 tys. sympatyków. Z rozpoznania operacyjnego wynika, że ilość działaczy różnych szczebli oscyluje wokół 440, w tym 80 aktywistów. Aktualnie odnotowuje się wzrost ilości członków oraz rozwój struktur organizacyjnych. Rekrutacja nowych członków odbywa się w oparciu o odpowiednie rekomendacje, sprawdzenie lojalności i przydatności kandydata dla organizacji.
Po wyborach parlamentarnych SW wyznaczyła swoich pierwszych jawnych przedstawicieli (W[ojciech] Myślecki, M[aciej] Frankiewicz, A[ntoni] Kopaczewski, M[arek] Czachor) oraz zapowiedziała wytypowanie dalszych. Przedstawiciele ci mają ułatwić organizacji oficjalne kontakty z innymi ugrupowaniami ekstremalnymi oraz z krajami zachodnimi – głównie w sferze pomocy technicznej i finansowej. Charakterystyki w załączeniu.
Zmiany następujące w sytuacji społeczno-politycznej kraju spowodowały, iż kierownictwo SW rozważa koncepcję aktywnego włączenia organizacji w proces przejmowania władzy w Polsce. K[ornel] Morawiecki na spotkaniu z aktywem terenowym, prezentując aktualną taktykę organizacji, niejako określił wytyczne do dalszej działalności organizacji, stwierdzając m.in.: – SW działać będzie w konspiracji, gdyż nie akceptuje kontraktu podpisanego przy Okrągłym Stole; – z „grubej rury" trzeba bić w komunę, aż się całkowicie rozleci, ale nie oszczędzać rządu Mazowieckiego; – jako alternatywę dla Komitetów Obywatelskich trzeba powołać Front Społeczny, który reprezentowałby niezależne grupy opozycyjne, oprócz KPN, poprzez jawnych przedstawicieli SW propagować program w trakcie wieców, manifestacji i spotkań; – wspierać ruchy dysydenckie w krajach socjalistycznych.
Zakładając, że przyszłe wybory do samorządów terenowych będą w pełni demokratyczne, SW planuje wystąpienie we wspólnym bloku wyborczym z PSL, PPS-RD, PPN, N i Grupą Roboczą NSZZ „S[olidarność]". Taktyce przejęcia kontroli nad lokalnymi organami władzy służyć ma także tworzenie regionalnych klubów obywatelskich „Wolni Solidarni". Zadaniem ich będzie skupienie radykalnych ugrupowań opozycyjnych, działających zwłaszcza w zakładach pracy i środowisku wiejskim. Intencją kierownictwa SW jest oddziaływanie na te struktury w celu nadania ich działalności charakteru politycznego oraz inspirowanie określonych przedsięwzięć. Przez dyskusję w tych klubach zamierza się popularyzować idee i program SW przy równoczesnej zwiększonej możliwości rozpoznawania tych środowisk w celu werbowania nowych członków i sympatyków.
SW twierdzi, że dysponuje w Senacie kilkoma, a w Sejmie kilkunastoma przedstawicielami, których zadaniem jest m.in. inicjowanie podjęcia prac przez parlament nad ustawami o statusie partii politycznych. Obecnie kierownictwo SW zamierza uaktywnić ich aferze działań ukierunkowanych na kształtowanie sytuacji wewnątrz opozycji. Zakłada, że wielu z nich otrzyma od Wałęsy osobiste rekomendacje do kandydowania na eksponowane stanowiska w NSZZ „S[olidarność]". Po wyborach do władz „S[olidarności]" zostanie ujawniona ich faktyczna przynależność do SW – w celu nasilenia tendencji środkowych oraz skompromitowania Wałęsy.
Podkreślenia wymaga intensywny rozwój organizacyjny SW, szczególnie w budowaniu komórek zakładowych oraz w tworzeniu nowych oddziałów terenowych. SW planuje utworzenie sieci konspiracyjnych grup o charakterze bojówkarskim wytypowanych w kluczowych zakładach produkcyjnych. Przewiduje się szkolenie, wyposażenie w sprzęt techniczny, szczególnie w środki łączności radiowej. Podstawową zasadą działania jest bezwzględne zakonspirowanie grup, które mają być uruchamiane [w celu] opanowania zakładów pracy w decydującym momencie przewidywanego konfliktu.
K[ornel] Morawiecki dużą wagę przywiązuje do budowania kanałów łączności przerzutu podziemnych wydawnictw do krajów socjalistycznych w celu zaszczepienia i prezentowanych w programie SW. Pierwszym etapem tych działań było zdobywanie zwolenników i nawiązywanie współpracy, kolejny ma natomiast na celu tworzenie ściśle zakonspirowanych komórek m.in. w Kijowie, Wilnie i Moskwie. Do rejonów najbardziej zagrożonych działalnością SW należą utworzone przez tę organizację cztery makroregiony oraz autonomiczny oddział SW Rzeszów. Makroregiony: – Dolnośląski (Wałbrzych, Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Opole); – Górnośląski (Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Częstochowa, Tarnów); – Północno-Zachodni (Poznań, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Konin); – Środkowo-Wschodni (Warszawa, Łódź, Lublin, Kielce, Białystok, Siedlce).
Ostatnio SW wiele uwagi poświęca infiltrowaniu resortów spraw wewnętrznych, obrony narodowej z zamiarem pozyskania pracowników w drodze przekupstwa lub szantażu. Przewiduje się również, w określonych sytuacjach, akcje zastraszania funkcjonariuszy MO i SB oraz wytwarzanie psychozy strachu (wybijanie szyb, podpalanie drzwi, malowanie napisów pogróżkowych, uszkadzanie samochodów). Znane są przypadki ustalania nazwisk i adresów funkcjonariuszy na podstawie numerów rejestracyjnych ich samochodów oraz zdjęć wykonywanych w czasie zabezpieczania operacyjnego manifestacji. K[ornel] Morawiecki skłonny jest realizować taki kierunek, oczywiście nie nazywając go terrorem, natomiast przewidując potępienie przez część opinii społecznej i własnych szeregowych członków.
W swej działalności, poza pracą organizatorską, [SW] bardzo intensywnie rozwija propagandę, wykorzystując wszelkie niezadowolenie społeczne lub manifestacje rocznicowe. W tym celu rozbudowywana jest zakonspirowana poligrafia funkcjonująca [we] wszystkich strukturach terenowych.
Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 145-149, mps.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA