fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ostatnia chwila na optymalizację

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski KS Krzysztof Skłodowski
Chociaż ostatnia w tym roku sesja na GPW wypada 30 grudnia, to z podatkowego punktu widzenia rok dla inwestorów kończy się już 28 grudnia.

In­we­sty­cje gieł­do­we rzą­dzą się bo­wiem swo­imi pra­wa­mi. Wszyst­ko z ra­cji cy­klu roz­li­cze­nio­we­go. Na na­szym ryn­ku obo­wią­zu­je za­sa­da T+2. Ozna­cza to, że prze­pro­wa­dzo­ne trans­ak­cje są roz­li­cza­ne dwa dni ro­bo­cze po ich za­war­ciu. Z uwa­gi na to, że 24 i 31 grud­nia nie ma se­sji, ostat­ni­mi trans­ak­cja­mi, któ­re bę­dą roz­li­cza­ne jesz­cze w tym ro­ku, bę­dą te do­ko­na­ne 28 grud­nia.

Ca­ły sche­mat ma bar­dzo prak­tycz­ny wy­miar, któ­ry wy­ra­ża się w opty­ma­li­za­cji po­dat­ko­wej. Trans­ak­cje, któ­re zo­sta­ną roz­li­czo­ne jesz­cze w tym ro­ku, bę­dą mia­ły wpływ na wiel­kość po­dat­ku (staw­ka wy­no­si 19 proc.), ja­ki bę­dzie­my mu­sie­li za­pła­cić od zy­sków ka­pi­ta­ło­wych w roz­li­cze­niu po­dat­ko­wym za 2015 r.

Dla wie­lu in­we­sto­rów gieł­do­wych jest to więc sy­gnał do dzia­ła­n...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA