fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Inwestycje firm z unijnym dofinansowaniem

Fotolia.com
W nadchodzącym roku przedsiębiorcy nadal będą mogli liczyć na pieniądze z programu „Inteligentny rozwój". Nie zabraknie środków na rozwijanie produktów, wprowadzanie nowych technologii, a także umiędzynarodowienie działalności.

Już w pierwszym kwartale przyszłego roku przedsiębiorcy będą zapoznawać się z dokumentacją konkursową, a w niektórych przypadkach nawet składać wnioski o dofinansowanie. Tak w każdym razie wynika z opublikowanego harmonogramu naboru wniosków dla programu „Inteligentny rozwój". Jest to program ogólnokrajowy, w którym środki unijne zarezerwowane są dla wszystkich firm, niezależnie od miejsca prowadzenia przez nie działalności. Wyjątkiem mogą być przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, którzy coraz częściej będą wykluczani z konkursów – chyba że projekty będą realizować poza Mazowszem. Wyjątkowe jest także działanie 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców", które jest skierowane do mikro, małych i średnich firm, ale nie tych, które działają na obszarze makroregionu Polska wschodnia (obejmuje on województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie). To wyłączenie wynika z tego, że podobny instrument wsparcia jest przewidziany w programie „Polska wschodnia". Pomijając te przypadki wszyscy przedsiębiorcy z grupy MSP (czasem także ci duzi) mogą szykować się do walki o środki z programu „Inteligentny rozwój". A na co będzie można przeznaczyć dotacje?

B+R

Kluczowym działaniem w całym programie jest to, które wspiera projekty badawczo-rozwojowe. (1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"). Świadczy o tym chociażby jego budżet. Poprzez konkursy, które już zostały rozstrzygnięte, do przedsiębiorców trafiły miliardy złotych. Podobnie będzie w nadchodzącym roku. Już w pierwszym konkursie, który ma zostać ogłoszony z końcem lutego, do rozdysponowania będzie ponad miliard zł. Tradycyjnie środki te będzie można przeznaczyć na prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, przy czym ten ostatni element musi zostać uwzględniony w każdym projekcie. Efektem podjętych działań powinny być nowe produkty, usługi, procesy, które nadają się do praktycznego (komercyjnego) wykorzystania.

Konkurs będzie skierowany zarówno do dużych jak i małych i średnich firm, a także konsorcjów, w tym takich z udziałem jednostek naukowych. Jedyne ograniczenie będzie takie, że ma on dotyczyć tzw. regionów słabiej rozwiniętych, czyli w praktyce wszystkich województw z wyjątkiem mazowieckiego. Nabór wniosków ma ruszyć pierwszego kwietnia, a zakończyć się pierwszego lipca, z zastrzeżeniem podziału konkursu na etapy. Tak jak dotychczas, za realizację tego działania (ogłoszenie konkursu, jego realizacja, ocena wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów) odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl).

Ponieważ przygotowanie dobrego projektu do tego działania wymaga czasu i do momentu ogłoszenia konkursu nie każda firma zdąży to zrobić, dobra wiadomość jest taka, że 14 sierpnia ma zostać ogłoszony drugi konkurs (nabór wniosków w okresie 16 września – 16 grudnia). Także on będzie kierowany do wszystkich firm z regionów słabiej rozwiniętych oraz konsorcjów złożonych z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Dla sektorów

Program „Inteligentny rozwój" wspiera także rozwój produktów oraz technologii w wybranych branżach. Służą temu sektorowe programy wspierane w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R". W nadchodzącym roku dofinansowanie uzyskają firmy działające w szeroko rozumianych sektorach gier (GameINN), stali (INNOSTAL) i przemysłu stoczniowego (INNOSHIP). Także w przypadku tego działania chodzi przede wszystkim o prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych.

Jako pierwszy zostanie ogłoszony konkurs w programie GameINN. Nastąpi to już 15 stycznia (nabór wniosków w dniach 15 marca – 14 czerwca). W połowie marca zostanie ogłoszony konkurs dla INNOSTALI (nabór aplikacji 15 maja – 18 sierpnia). I wreszcie 15 kwietnia ogłoszony będzie konkurs dla programu INNOSHIP (wnioski będzie wolno składać w dniach 17 czerwca – 16 września). Łącznie na dofinansowanie inwestycji w tych trzech programach zarezerwowano blisko 500 mln zł. Szczegółowe informacje o tych konkursach zostaną podane na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Laboratoria

Wzorem mijającego roku jak i lat ubiegłych, przedsiębiorcy będą mogli również ubiegać się o środki na budowę lub rozbudowę infrastruktury służącej prowadzeniu badań. O ile oczywiście przedsiębiorcy mogą zlecać prowadzenie takich badań podmiotom zewnętrznym i opierać się na ich infrastrukturze, to są tacy, dla których rozwijanie produktów, tworzenie nowych, zmienianie i doskonalenie stosowanych technologii jest tak istotne, że znaczną część tych procesów realizują lub chcą realizować samodzielnie. I właśnie oni mogą sięgnąć po pieniądze na budowę i rozbudowę laboratoriów i centrów badawczych. Są one dostępne poprzez działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw".

Warunkiem ubiegania się o te środki jest dysponowanie planem prowadzenia badań (agenda badawcza). Innymi słowy firma musi wykazać, w jaki sposób wykorzysta przyznaną jej dotację, jak tworzone lub rozwijane laboratorium oraz zainstalowany sprzęt będą przyczyniać się do tworzenia nowych produktów, usług lub technologii.

Kiedy szykować się na konkurs do tego działania? Ma on zostać ogłoszony 11 lutego. Wówczas opublikowane zostaną najważniejsze dokumenty, w tym regulamin naboru i kryteria wyboru projektów. Nabór aplikacji wystartuje 11 marca, a zakończy się 30 kwietnia. Do podziału pomiędzy przedsiębiorców będzie 400 mln zł.

Bon na innowacje

W 2019 roku przedsiębiorcy (mikro, mali i średni) będą mogli sięgnąć po dotacje na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem firmy do wprowadzenia nowych (innowacyjnych) rozwiązań. W szczególności chodzi tutaj o tych przedsiębiorców, którzy do tej pory nie współpracowali z jednostkami naukowymi, ośrodkami badawczymi lub innymi przedsiębiorcami, którzy specjalizują się w prowadzeniu badań. Działanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MSP" ma pomóc w przełamaniu takiego stanu rzeczy i zwiększyć liczbę firm otwartych na rozwijanie produktów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Działanie daje dostęp do dwóch komponentów: doradczego oraz inwestycyjnego. W przyszłym roku konkursy będą organizowane dla obu. W ten sposób firma będzie mogła skorzystać z dotowanej usługi, która np. zakończy się przygotowaniem swego rodzaju audytu innowacyjności i będzie zawierać wskazówki, jak postępować, aby firma stała się bardziej innowacyjna, a część inwestycyjna pozwoli te zalecenia wprowadzić w życie. I w ten sposób przyczynić się do powstania nowego lub znacząco zmodernizowanego produktu.

Przykładowo, konkurs dla części usługowej ma zostać ogłoszony 18 lutego (rozpoczęcie naboru wniosków 20 marca). Do rozdysponowania będzie 50 mln zł. Z kolei 18 marca ruszy konkurs dla części inwestycyjnej, przy czym nabór aplikacji rozpocznie się 17 kwietnia 2019 roku, a zakończy 7 stycznia 2020r. Budżet dla tego komponentu to 20 mln zł.

Firmy zainteresowane bonami na innowacje z programu „Inteligentny rozwój" (podobne działania są realizowane w niektórych programach regionalnych) więcej informacji o konkursach znajdą na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl).

Patenty i wzory

Przedsiębiorcy, którzy zechcą zadbać o ochronę własności intelektualnej, przechodząc np. przez procedurę uzyskiwania patentu, także będą mogli liczyć na dofinansowanie. Środki na ten cel zostały zgromadzone w działaniu 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej". Przykładowo w zakresie uzyskania ochrony do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:

? opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego,

? pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej,

? pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej.

Dofinansowane mogą zostać także usługi doradcze w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia (np. pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę). Więcej informacji o tym rodzaju wsparcia można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl.

>Zagraniczne wyprawy

Na 150 mln zł wsparcia mogą liczyć firmy zainteresowane zagraniczną ekspansją rozwijaną w ramach tzw. ogólnych lub branżowych programów promocji. Przykładowo przedsiębiorcy mogą liczyć na częściową refundację wydatków ponoszonych na sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach lub misjach gospodarczych. Najbliższy konkurs do działania 3.3.3 „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand" ma ruszyć 25 stycznia 2019r.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA