fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne dla szkolących i zatrudniających bezrobotnych

Jeżeli przedsiębiorcy uda się przyciągnąć do pracy osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, przeprowadzić dla nich szkolenie, wyposażyć nowe stanowisko i zatrzymać w firmie, to otrzyma na to wszystko dofinansowanie.

„Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy" to zarazem nazwa, jak i cel działania 7.1 programu regionalnego województwa podkarpackiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie właśnie ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów mających pomóc w jego osiągnięciu. O wsparcie mogą się starać właściwie wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. W praktyce, ze względu na dopuszczalne rodzaje projektów, wniosków o dofinansowanie można się spodziewać głównie ze strony różnego rodzaju instytucji rynku pracy, tak publicznych, jak i prywatnych, w tym publicznych służby zatrudnienia, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, czy też instytucji dialogu społecznego. Nic jednak nie szkodzi na przeszkodzie, aby z takimi wnioskami wystąpili także przedsiębiorcy, którzy potrzebują nowych rąk do pracy. A to dlatego, że na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na realizacji programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

- identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (między innymi poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych) oraz opracowanie/aktualizację dla każdego uczestnika projektu indywidualnego planu działania lub dokumentu równoważnego spełniającego tę samą funkcję (element obligatoryjny każdego projektu, z zastrzeżeniem, że projekty obejmujące wyłącznie ten typ operacji nie będą przyjmowane do dofinansowania),

- poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,

- staże i praktyki zawodowe,

- szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),

- subsydiowane zatrudnienie,

- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Przy tym należy podkreślić, że uczestnikami takich projektów szkoleniowo-zatrudnieniowych mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub poszukujące pracy w wieku powyżej 29 roku życia albo rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa. Ponadto wszystkie te osoby, oprócz przynależności do jednej z powyższy grup, muszą należeć także do co najmniej jednej z następujących grup:

- osób powyżej 50 roku życia,

- osób długotrwale bezrobotnych,

- kobiet,

- osób niepełnosprawnych,

- osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Istnieje także próg finansowy dla potencjalnych wnioskodawców. Mianowicie, zgodnie z regulaminem konkursu, minimalna wartość projektu wynosi 250 tys. zł. Kto będzie zainteresowany złożeniem wniosku, będzie tego musiał dokonać w okresie od 9 do 31 stycznia przyszłego roku. Aplikacje można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie lub w jednym z jego oddziałów zamiejscowych. A te mieszczą się w: Krośnie, Przemyślu oraz w Tarnobrzegu. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.rpo.podkarpackie.pl. Na dofinansowanie najlepszych projektów zarezerwowano blisko 43 mln zł.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA