fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne na wsparcie usług doradczych dla firm

Urząd marszałkowski województwa łódzkiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów, wpisujących się w cele działania 10.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”, które pomogą stworzyć system usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich firm.

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych podmiotów, mających odpowiednie zaplecze, kadrę i potencjał do świadczenia usług doradczych dla przedsiębiorców (formalnie wniosków o dofinansowanie nie mogą składać jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Usług, które pozwolą im rozwijać dalszą działalność, adoptować się do zmian zachodzących w gospodarce, w tym wychodzić z sytuacji kryzysowych, wymagających przeprowadzenia głębokich zmian w zakresie produkcji, sposobie świadczenia usług, czy też dotyczących samego modelu zarządzania firmą.

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu, możliwe są do realizacji następujące rodzaje projektów:

- wspieranie rozwoju kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw poprzez realizację usług rozwojowych,

- dostarczanie kompleksowych usług (doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw,

- wdrażanie zarządzania strategicznego (w tym zarządzania zasobami ludzkimi) i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa (w tym w sytuacjach kryzysowych),

- wsparcie doradcze na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej,

- zapewnianie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej, wsparcia doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju działalności lub planu restrukturyzacji.

Przykładowo, biorcami takiej pomocy mogą być szeroko rozumiane instytucje otoczenia biznesu, wyspecjalizowane firmy doradcze i szkoleniowe, które dzięki niej rozszerzą swoją ofertę. W zakresie dofinansowanych projektów, powyżej opisane usługi, będą jednak mogły świadczyć tylko dla przedsiębiorców z sektora MSP, prowadzących działalność w województwie łódzkim. W przypadku szkoleń i porad dla pracowników takich firm, grupę docelową także mogą stanowić wyłącznie osoby mające miejsce zamieszkania na terenie tego regionu. A wynika to oczywiście ze źródła finansowania projektów, którym jest regionalny program operacyjny województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

Instytucje i firmy zainteresowane złożeniem wniosku będą to mogły zrobić w okresie od 19 do 30 stycznia przyszłego roku. Później nastąpi weryfikacja wniosków w oparciu o kryteria formalne oraz ich ocena w oparciu o kryteria merytoryczne. Wyniki konkursu mają być znane najdalej do końca drugiego kwartału 2017r. Na koniec warto dodać, że maksymalny poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi 85 proc., a na sfinansowanie najlepszych projektów władze województwa zarezerwowały blisko 84 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów, kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA